חיפוש

קורסים מקוונים בתנ''ך תושב''ע

שנת תשעז

המרצה: הרב פנטילאט משה
תאור הקורס: קורס ''אהבת הזולת'' הוא המשך ישיר של הקורס ''הבנת הזולת''.
אם למדנו להבין את הזולת, אפשר לגשת לקיום מצות האהבה: ''ואהבת לרעך כמוך'' וכל המצוות שמסתעפות ממצוה בסיסית זו:

• ביקור חולים
• ניחום אבלים
• הכנסת כלה
• הכנסת אורחים
• מצוות צדקה ומעשר כספים.

הקורס כולל גם עיון במקורות ההלכה וגם למוד הלכה למעשה ומהוה חויה לימודית מהנה.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 722 ₪

      סמסטר ב'
המרצה: הרב פנטילאט משה
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 1444 ₪

      קורס שנתי
המרצה: גב' ראוכברגר גיטה
תאור הקורס: הקורס מציע למורים דרכים לקרוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים אל התנ''ך, ולחבוב לימודו, תוך התמודדות עם הקשיים הכרוכים בלימוד התנ''ך. כמו כן ניתנת הכוונה לקידום החינוך לערכים בד בבד עם פיתוח החשיבה, הבנת הנקרא ומיומנויות בסיסיות, הנדרשות במהלך הלמידה. עוד נועד הקורס להעשיר את ידיעותיהם של המורים בתנ''ך, ומציע דרך חווייתית של מעורבות עם החומר הנלמד.
הגישה המוצעת בקורס גובשה על פי עקרונות ושיקולים, הנובעים הן מהוראת התנ''ך והן מאוכלוסיית התלמידים בחינוך המיוחד. היא מבוססת על תכניות הלימודים בתנ''ך לבית הספר הדתי ולחינוך המיוחד הדתי.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 1444 ₪

      סמסטר ב'
המרצה: הרב מיארה מאיר
תאור הקורס: הקורס החינוך בעיני חכמים נועד לתת בסיס ראשוני לידיעת משנתם וגישתם של חז''ל לחינוך, כפי שהדברים משתקפים מדבריהם של חכמים מימי התנאים הראשונים, ועד להגותם ואגרותיהם של חכמי דורנו. מגמת הקורס להראות בעליל, שעם כל הכבוד לפסיכולוגיה המודרנית, ולפדגוגיה על ענפיה, הנה חכמי ישראל מעולם לא הניחו ידיהם מעיסוק בבעיות חינוך ולימוד. התורה היתה להם מעיין ממנו אפשר לדלות הגיוני חינוך ודרכי פסיכולוגיה, כדי לשמר את האומה ולהנהיגה במסילות התורה והשלימות האישית.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 1444 ₪

      קורס שנתי
המרצה: הרב פנטילאט משה
תאור הקורס: הקורס מתמקד בלמוד והבנה של נושאים עיקריים במחשבת ישראל. חומר רבגוני, מוגש בצורה המאפשרת לימוד עצמי בעזרת מבואות, ביאורים קצרים ושאלות מנחות. הקורס בנוי על עיון בדברי רבותינו ראשונים ואחרונים, תוך ניתוח והשוואה בין גישות שונות. מבוסס על ספרו של הרה''ג רב בנימין אפרתי ''יסודות מחשבת ישראל''. בין הנושאים בהם יעסוק הקורס: מהי אמונה?, תכלית הבריאה ותפקיד האדם בה, בחירה חופשית.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 1444 ₪

      קורס שנתי
המרצה: הרב לבנת עופר
תאור הקורס: ישעיהו ניבא במשך תקופת ארוכה, מימי עוזיהו מלך יהודה ועד ימי חזקיהו ואולי אף לאחר מכן. תקופה זו מכילה גם את תקופת הזוהר של עוזיהו מלך יהודה, אך גם את אחד המשברים הגדולים בתולדות עם ישראל, עלייתה של האימפריה האשורית וכיבושיה בארץ ישראל אשר הובילו בסופו של דבר להגלייתם של עשרת השבטים וחורבנה של רוב ממלכת יהודה, והצלתה המופלאה של ירושלים. לאורך כל תקופה זו, עמד ישעיהו הנביא והביא את דבר ה' לעם ישראל בכלל ומלכי יהודה בפרט, תוך ניסיון להדריך אותם כיצד לעבור ולהשתקם מהשבר הגדול שפקד את עם ישראל בעת ההיא.
הקורס מתמקד בפרקים העוסקים בהתחלת השבר בימי עוזיהו, ובהמשך לכך בפרקים העוסקים בעיצומו של השבר בימי אחז, ומשמעות נבואת ישעיהו לדורו ולדורות, והוא מהווה המשך לקורס ישעיהו לאור תקופתו. הלימוד נעשה על פי השוואה לאירועי התקופה ולנביאים בני דורו של ישעיהו, תוך כדי הליכה בעקבות חז''ל ורבותינו מדורי דורות.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות שבועיות לאורך הקורס
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
דרישות קבלה: תנאי קדם – ישעיהו לאור תקופתו.
מחיר: 722 ₪

      סמסטר א'
המרצה: הרב לבנת עופר
תאור הקורס: נבואתם של נביאים אחרונים נאמרה גם לדורם וגם לדורות. כדי להבין לעומק נבואות אלו, עלינו לעמוד על הרקע הרוחני וההיסטורי שלהן, על פי השוואה לנבואות של נביאים מקבילים, ובמקרה דנן לדבריהם של שלשת נביאי דורו של ישעיהו. נעשה זאת תוך כדי הליכה בעקבותיהם של חז''ל ורבותינו מדורי דורות.
הקורס מתמקד במבוא כללי לספר ישעיהו ובפרקים הראשונים של הספר, העוסקים בתקופת עוזיהו מלך יהודה. מתוך הבנת דברי ישעיהו כפי שנאמרו לדורו, נוכל לעמוד גם על משמעותם לדורות.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 722 ₪

      סמסטר ב'
המרצה: הרב מיארה מאיר
תאור הקורס: סקרנות ואתגר אמוני לימודי בהתוודעות ליצירתם של התנאים והאמוראים, חתימת המשנה והתלמוד על רקע עולמם הרוחני והחברתי של יוצריו. לימוד התגבשות ההלכה מימי הסבוראים תוך לימוד על יצירת ההלכה, המדרש והפיוט, מימי עליית האיסלאם. לימוד תקופת הגאונים וספרותה, גדולי הגאונים והשפעתם. דמויות המופת שעיצבו את דמות האומה מחורבן הבית עד לשלחן ערוך.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 722 ₪

      סמסטר א'
המרצה: הרב מיארה מאיר
תאור הקורס: סקרנות ואתגר אמוני לימודי בהתוודעות ליצירתם של התנאים והאמוראים, חתימת המשנה והתלמוד על רקע עולמם הרוחני והחברתי של יוצריו. לימוד התגבשות ההלכה מימי הסבוראים תוך לימוד על יצירת ההלכה, המדרש והפיוט, מימי עליית האיסלאם. לימוד תקופת הגאונים וספרותה, גדולי הגאונים והשפעתם. דמויות המופת שעיצבו את דמות האומה מחורבן הבית עד לשלחן ערוך.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 722 ₪

      קורס שנתי
המרצה: הרב מילר יוסף
תאור הקורס: מטרת הקורס להקנות הבנה של יסודות המצוות לכלל סוגיות התנ''ך, והדגמתם במאמרי מבוא לספרי נביאים ראשונים. המבוא מקנה ללומד את יסודות המצוות וכללי הלכה אשר מנחים אותו להתבוננות והעמקה במעשי הנביאים, השופטים והמלכים מכניסת עם ישראל לארץ ישראל ועד לחורבן בית המקדש. המבוא של כל ספר יבהיר את החוט המקשר בין כל החלקים והפרקים של הספר, מתוך מבט המצות והמשפט. מבט זה יסייע להבין פרטים רבים בכל ספר וספר. המבוא גם ישפוך אור חדש על פעולות הנביאים השופטים והמלכים, שפעלו להגשמת העמדת עם ישראל בארץ הקדש לפי כללים בנויים וסדורים של חוק והלכה. חשיבות הקורס גם בכך שהוא מקנה ללומד טעם חדש בחומר שכבר נלמד ''בגירסא דינקותא'', ומעורר התעניינות מחודשת.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 1444 ₪
הערות: הקורס בהכנה      קורס שנתי
המרצה: הרב פנטילאט משה
תאור הקורס: קורס זה מיועד לעוסקים בהוראה. הוא משלב לימוד מעמיק של תכנים, עם שיקולים דידקטיים בהוראת הנושאים הנלמדים.
תוך כדי לימוד הטקסטים, נפתח יכולת להבחין בקשיים שעלולים להתעורר אצל התלמידים (הן בהבנת הנושא והן בהיבט דידקטי). נלמד גישות הוראה שונות שמטרתן הנגשת החומר בפני התלמידים, נתאמן בעיבוד טקסטים באופן שיקל על התלמידים ונכיר שיטות דידקטיות המאפשרות לתלמידים להתמודד עם תכנים מורכבים. בקורס נתנסה גם בחיפוש וארגון החומר, עיבוד החומר ברמות שונות, פיתוח כלי עזר לשיעור, כתיבת שאלות מנחות, מטלות ומבחנים וכדו'.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 1444 ₪

      קורס שנתי
המרצה: הרב ד"ר בן לולו יוסף
תאור הקורס: לימוד קטעים נרחבים מתוך דברי המשך חכמה עם דרכי הפרשנות הייחודית לו, בבראשית ושמות.
בנוסף, הרחבת הידע ע''י עיון בפרשנות מקבילה של גדולי הראשונים והאחרונים, בנושאים שהועלו ע''י המשך חכמה.
אופי הקורס: צפייה בהקלטות וידאו של ההרצאות, והגשת מטלות.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
צילומי וידאו
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 1444 ₪

      קורס שנתי
המרצה: ד"ר בן שלום חיה
תאור הקורס: לימוד קטעים נרחבים מתוך דברי המשך חכמה עם דרכי הפרשנות הייחודית לו, בבראשית ושמות.
בנוסף, הרחבת הידע ע''י עיון בפרשנות מקבילה של גדולי הראשונים והאחרונים, בנושאים שהועלו ע''י המשך חכמה.
אופי הקורס: קראית טקסטים, צפייה בהקלטות וידאו של ההרצאות, והגשת מטלות.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 1444 ₪

      קורס שנתי
המרצה: הרב מילר יוסף
תאור הקורס: הקורס מבאר פרשיות רבות בספרי הנביאים בתחום משפט המלך. מקנה ללומד הבנה נכונה לסמכויות המלך בתחום המשפט, ומביא לידי ברור ומסקנה שפעולות המלכים - לפחות הישרים שבהם - נעשו בסמכות. הלימוד מביא לידי יחס אמיתי והוקרה נכונה לפעולות המלכים בתחומי השפיטה, ושופך אור נכון ומבט חדש בלימוד התנ''ך.
הקורס מבוסס על הספר ''משפט המלכים בתנ''ך''.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 1444 ₪

      קורס שנתי
המרצה: הרב מילר יוסף
תאור הקורס: הקורס מבאר פרשיות רבות בספרי הנביאים בתחום משפט המלך. מקנה ללומד הבנה נכונה לסמכויות המלך בתחום המשפט, ומביא לידי ברור ומסקנה שפעולת המכים - לפחות הישרים שבהם - נעשו בסמכות. הלימוד מביא לידי יחס אמיתי והוקרה נכונה לפעולות המלכים בתחומי השפיטה, ושופך אור נכון ומבט חדש בלימוד התנ''ך.
הקורס מבוסס על הספר ''משפט המלכים בתנ''ך''
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 1444 ₪

      קורס שנתי
המרצה: הרב מילר יוסף
תאור הקורס: בקורס מאמרים המהווים מבואות לכמה מספרי הנ''ך, המבואות יבהירו את החוט המקשר בין כל חלקי הספר מתוך מבט ההלכה והמצוה. וכן מאמרים משלימים בנושאים שתופסים מקום מרכזי בספרי נביאים ראשונים. מבט זה יסייע להבין פרטים רבים בכל ספר וספר, וישפוך אור חדש על פעולות הנביאים, השופטים והמלכים, שפעלו להגשמת העמדת עם ישראל בארץ הקדש לפי כללי חק והלכה בנויים וסדורים, ויקנה ''כלים'' נכונים להבנת המאורעות, והעמקה במעשי הנביאים, השופטים והמלכים מכניסת עם ישראל לארץ ישראל ועד לחורבן בית המקדש
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 1444 ₪

      קורס שנתי
המרצה: הרב פנטילאט משה
תאור הקורס: מעמד הר סיני ויציאת מצרים, מהווים דרך איתנה וברורה לביסוסה של אמונה. שני מאורעות אלה הם הוכחה ברורה למציאות הבורא, ללא כל ספק, והמה הבסיס ההיסטורי לאמונה באלוקי ישראל, ולאמיתותה של תורה. אלא שמתעוררת השאלה: הן רק אותו דור של יוצאי מצרים ראו בעיניהם ושמעו באוזניהם, את האותות והמופתים, ואת דבר ה'. לכן, הקבלה והמסורת, הם השלמה הכרחית לגלויים של יציאת מצרים ומעמד הר סיני. מטרת הקורס– לברר את המסורת הרציפה של עם ישראל: מרב לתלמיד ומאב לבן, דור אחר דור: השמות של ''מעתיקי שמועה'', תקופות חייהם, עיקר פועלם בתורה, תלמידיהם וצאצאיהם. האתגר – לברר, כיצד הגיעה התורה אלינו, אלינו ממש, באיזו דרך עברה בין ארצות ויבשות במשך אלפי שנים.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 1444 ₪

      קורס שנתי

מחירים

מכללה ירושלים מציעה קורסים מקוונים,
1 ש"ש שווה ל - 30 שעות , ומחירה הוא: 722 ₪ (צמוד למדד)

טופס פניה - צור קשר

חינוך ופדגוגיה
תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש 2-6
אופק חדש 7-9
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים