לוגו מכללה ירושלים

ממני אליך


הודעות לסטודנטיות:

כאן מתפרסמות
הודעות הדיקנית

חג האורים
לך!
השם משמואל בדרשותיו לחנוכה מבאר, שהשורש המשותף לחנוך ולחנוכה ח. נ. ך בא ללמדנו יסוד גדולים למהותו של חג החנוכה.
בחודשים אלול- תשרי יצאנו למסע של התקרבות לה׳ , יצאנו למסע של דבקות בקב״ה - שבנו בתשובה מלאה אל עצמנו, אל בוראנו. ואז... בחדשי חשוון כסלו השתדלנו להמשיך / לקבע את הגובה אליו זכינו ברחמיו להגיע. וכנגד שגרת החיים מופיע חג החנוכה הבא לסייע לנו להתמיד ולהעלות בסולם העולה מעלה ״וה׳ ניצב עליו״.
מסביר השם משמואל (חנוכה, עמ׳ רנח׳), שהן במלאכת החינוך והן בחג החנוכה קיימים שני כוחות עקריים: כוח החידוש - ״והיו בעיניך כחדשים״ וכוח ההתלהבות.
חינוך הינה פעולה של הוצאה מן הכוח אל הפועל של הכוחות הגנוזים באדם, וחג החנוכה הוא החג של הוצאתם של האורות החבויים בנו. במשך שמונה ימים- מספר שהוא מעל לטבע אנחנו מפיצים אור כשיטת בית הלל ״הולך ומוסיף ״. בכל יום אנחנו מרגישים כחדשים במצות ההדלקה ומתלהבים, אשרינו!! ״אשרי העם שככה לו!!״
היוונים התגרו בנו, כי עבדנו בזמנו את ה׳ בעצלנות ובקרירות. בחסדיו המרובים התגברנו על היוונים מתוך מסירות הנפש הגדולה של החשמונאים שנעשתה מתוך התלהבות גדולה - מתוך אש יוקדת!!
הרש״ש כותב בדרשותיו לחנוכה , שבשעה שמדליקים את נרות החנוכה מתגלה האור הגנוז של המשיח, ולכן מדליקים את הנרות ליד הפתח, לרמוז שהם 'פתח' והתחלה לגאולה השלימה.
ניתן למצוא חיזוק לדבריו . בגימטריה של נוסח הברכה "להדליק נר חנוכה" זהה לגימטריא של "אור חדש" חסר אחד. "להדליק נר חנוכה" בגימטריא 518, "אור חדש בגימטריא" 519, כלומר שנר חנוכה חסר אחד- להורות כי אנחנו חסרים את אור הגאולה.
נישא תפילה לקב״ה שבזכות ההדלקה של שנת התש״פ נזכה להדליק את אור הגאולה.

נזכה במהרה לאור חדש על ציון תאיר!!
חג חנוכה שמח!
שלך
יפה מגנס

"ממני אליך" - חודשים קודמים:


ראש השנה
לך!
היום הקדוש והנשגב ראש השנה עומד בפתחנו . ולנו לא נותרו אלא ימים ספורים להכשיר עצמנו להיות ראויים להמלכתו של הקב״ה ״ אמרו לפני מלכויות , כדי שתמליכוני עליכם״. הבה נזדרז וננצל את המתנה הנפלאה , שירדה לעולמנו: ״ קראוהו בהיותו קרוב״.
בחסדיו המרובים קבלנו מבורא עולם חודש ימים- חודש אלול להכין את עצמנו.
נתבונן בדבריו הכה נפלאים של החלבן הרב חיים כהן זצ״ל , שהסתלק לעולם שכולו טוב השנה.
״עבודת אלול היא בסוד הכתוב : ״ הוא עשנו ולא אנחנו״ (תהילים ק׳, ג׳), וכידוע יש קריא וכתיב לא באלף ולו בוא״ו. המילים לא באלף ולא בוא״ו עולות יחדיו ׳אלול׳. זו עבודת אלול - גם לא וגם לו.״
זכינו כבניו של אבינו מלכנו לשתי מציאויות , שמקרבות אותנו אילו התברך ׳ מלך העולם׳
המציאות האחת ׳ולו אנחנו ׳ והמציאות השניה ׳ ולא אנחנו׳ .
משמעות המילים ׳ולו אנחנו ׳ היא ששלו אנחנו. אנחנו שלך!! יש בנו את המסוגלות לקשר טבעי ואמיתי עם ה׳ . קשר אמיץ זה נוכל להשיג / להחיות ביום יום באמצעות התורה והמצוות , שמורות לנו מהו רצונו יתברך.
המילים ׳ולא אנחנו׳ מצביעות ממה עלינו להתרחק - ממה עלינו לברוח, איפה אנחנו לא נמצאים, כששורש כל המציאות המסואבת , שממנה עלינו להתרחק היא מידת הגאוה.
על הפסוק ״ אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי ״ מבאר בעל נתיבות שלום : ״ שבבוא ראש השנה והימים הנוראים ויהודי רואה נכחו הרים שלמים , שנוצרו מחטאיו המביאים אותו ליפול ליאוש. עצתו מאין יבוא עזרי... על ידי שיהודי מבטל עצמו לקב״ה כאין( ענווה) מזה יבוא עזרו.״
( נתיבות שלום ב׳ , עמ׳ קכ׳).
שנזכה להטמיע בעולמנו את מידת הענווה , שהיא שורש כל עבודתנו בעולם ונזכה להיות לו אנחנו ולא אנחנו.

שנה טובה כתיבה וחתימה טובה
שלך
יפה מגנס
אב
חודש טוב, לך!
זכיתי לגדול בבית שבר״ח חודש אב התחלנו לחוש ממש את ראש השנה. על פניו התחיל המסע לקרבת ה׳ עד שמיני עצרת- מסע שנפתח באהבת ה׳ דרך יראתו יתברך והסתיים בשמחה עילאית בבורא עולם ובתורתו.
בר״ח אב חל יום פטירתו של אהרון הכהן איש אהבה. ״אוהב את הבריות ומקרבן בתורה״. ומכוח מידת אהבה , שינקנו מאהרון הכהן אנחנו משתדלים לקיים את המוטל עלינו הצפיה לישועה בהשתוקקות רבה. מצפים אנחנו לשיבת ציון ולבניית בית המקדש במהרה בימינו ולגאולה העתידה בשלמותה.
הרב חרל״פ מבאר ״ שבכלל הצפיה לישועה, להכיר ולהאמין כי ראויים המה ישראל להגאל בכל שעה , שאף אם רבים הליקויים מצד החוץ, טהורים ונקיים הם מצד הפנים״ ( מעייני הישועה, עמ׳ יא׳).
במבט אוהב על כל אחד ואחד מאיתנו אנחנו מסנגרים על עצמנו. אנחנו מאמינים , שאכן ראויים אנו לגאולה במהרה. אנחנו בניך , ואף שסרנו מהדרך בחיצוניות הפנים שלנו זך... אתה אבינו המרחם משיב אותנו לחיקך וגואל אותנו.
על הנאמר בתענית ל׳: ״ כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה״ מובאים דבריו הנפלאים של הרב חלר״פ: ״שעל ידי שהוא מרבה געגועיו אל העתיד המזהיר, הוא מצטייר היטב בדמיונו הטהור... רואה ראיה שכלית בשמחת ירושלים, וכל מי שמצייר לפניו קרבת הגאולה הרי הוא באמת קרוב אליה״ ( מעייני הישועה עמ׳ פז׳).
הגאולה בהישג ידינו וביכולתנו ממש להגאל ,אם באמת נשתוקק לגאולה, ונצייר אותה מוחשית בחיינו הפרטיים ובחיינו הציבורים.
ומה מרגשים ונפלאים דבריו של הרב חרל״פ:
״ ומפני זה רק ישתוקקו ישראל לארץ ישראל ולאור הגאולה יקפוץ כנגדם הר המוריה מקום קודש הקודשים ובתוך חשכת הגלות יאיר אור נוגה הגאולה״ (מעייני הישועה, עמ׳ נט׳).
שנזכה במהרה!!
שלך
יפה מגנס
חג שבועות
לך!

חודש טוב!
היום אנחנו שבים לנקודת הזמן של ההכנות לקבלת התורה לקראת חג השבועות החג , שבו זכינו להורדת התורה לעולמנו! אשרינו!!
דוד המלך נעים זמירות ישראל שהסתלק לעולמו הטוב בחג שבועות התפלל ואמר: ״ה׳ עוז לעמו יתן ה׳ יברך את עמו בשלום״ (תהילים כט׳, יא׳).
אין עוז אלא תורה.
תורתנו הקדושה היא היא , שנותנת לנו את העוז ואת הגבורה להתמודד עם נפתולי החיים עם מורכבות העולם בו אנו חיים מאז חטא האדם הראשון.
אך מעבר להשגה נפלאה זו פירשו הרבה מרבותינו ,
, עוד קודם נתינת התורה ניתנו בנו הכוח והעוז לקבלת התורה ולקיומה ובשלימות
לא מעט פעמים את שומעת את האמירה :״זה גדול עלי זה מתאים לגדולי תורה , איך אני הקטנה יכולה לקיים את התורה שארוכה ורחבה ועמוקה?! ״ את יכולה גם יכולה ״ה׳ עוז לעמו יתן״.
התורה טבעית לנו!! בהיותנו עוברים במשך תשעה חודשים ישב מלאך ולמדנו את כל התורה.
מבאר המהר״ל שתיאור זה, בא ללמד אותנו , בא לחדד לנו, שהתורה טבעית לנו(מסכת סוטה).
יצאנו לאויר העולם . בא המלאך , סטר על פינו והשכיחנו את התורה. כל ימי חלדנו צריכים אנחנו לשוב אל עצמנו, לשוב אל הטבע האמיתי שלנו להיות ״גוי קדוש ״ מתוך מנגינתה של תורה. עלינו לעמול בהשגת התורה ובקיומה- עלינו לשאוף לחיים של שלמות, חיים של תורה. אחת הדרכים לקנינה של תורה- להפיכת התורה לחלק מהותי בחיינו היא מידת האש- מידת ההתלהבות..
״קול ה׳ חוצב להבות אש״. מה הקב״ה נגלה עלינו באש, אף אנחנו נשיג את תורתו/ תורתנו באש.

שנזכה ...
חג שבועות שמח .
שלך
יפה מגנס
חג פסח
לך!

ליל הסדר- ליל השימורים הינו לילה , שהוא בבחינת יום ״קרב יום שהוא לא יום ולא לילה״ . זהו לילה מרובה באורות שמימיים אין סופיים , שירדו לעולמנו ביציאת מצרים ושבים לפקוד את עולמנו בכל שנה ושנה. ואנחנו הקטנים צריכים מתוך זכות גדולה לנצל את השעות הנפלאות , שיורדות להוויתנו.
כתוב בספרים הקדושים, שליל הסדר דומה במהותו ליום כיפורים. יום הכיפורים נפתח ״בכל נדרי״ וליל הסדר נפתח ״בכל דכפין ייתי וייכול ״... מבאר בעל נתיבות שלום , שבשני ימים אדירים אלו מופיעה המילה ״כל ״ ולא בכדי , שכן בגימטריה המילה ״כל ״ שווה לאות נ׳ המרמזת לשער הבינה. בימים אלו אנחנו רוכשים דעת ה׳. מנהלים אנחנו את חיינו על פי בקשתו של בורא עולם ״תן דעתך שלא תקלקל ולא תחריב את עולמי״. כן, תני דעתך!!
בחג המצות אנחנו מתקרבים לקב״ה מתוך תשובה מאהבה וביום הכיפורים אנחנו מתקרבים אל יוצרנו מתוך תשובה מיראה.
והמעגל נשלם אהבה ויראה... יראה ואהבה... פסח הוא בהתעוררות דליעלא - הקב״ה מתוך אהבתו אלינו גאל אותנו , אף שלא היינו ראויים במעשינו. שאר המועדים הם התעוררות דלתתא - אנחנו בפעולותינו עוררנו את האורות העליונים.
המועדים הינם ימים מלאי שמחה מלאי רגש , אך בל נשכח לתת דעת למשמעותם של הימים ושגבם.
חג הפסח הוא הוא החג המציין את בחירתנו כעם. חג הפסח הוא החג בו ״בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו״. ימים אלו הם המבוא לחג השבועות לחג מתן תורה . אין אומתנו אלא בתורתו.
דוד המלך נעים זמירות ישראל התפלל : ״שיר המעלות ממעמקים קראתיך ה׳״. דווקא ממעמקים אני מתפלל אליך. וממעמקי הוא הרובד הכי פנימי שלי מרובד הבחירה שבחרת בי. ככה רצית אלוקי - ״אשרי העם שככה לו״. ככה חפצת. זוהי אהבה ללא תנאי!!
ואנחנו מודים על האהבה הרבה , על האורות ועל החסד , שאנחנו עטופים בהם.
כה נפלאים דבריו של החלבן טללי אורות פסח, עמ׳ כה׳: ״ והנה נבין עד כמה מסוגל הוא ליל הסדר בדורותינו אלה, שאנו כבר בעיצומו של תהליך הגאולה, וב״ה שבנו לארצנו... האור תכוף, ובברק אחר ברק הולך ומאיר וחודר... ועל כן צריכים אנו להיכון לקראת האור הגדול, ולהתפלל בעומק לבבנו לגאולה שלימה מתוך אמונה תמימה ואיתנה וחזקה״.
שנזכה...
פסח כשר ושמח
שלך
יפה מגנס
חנוכה
לך!

שמונת נרות החנוכה מרימים ומאירים את המציאות של כל אחת ואחת מאיתנו למציאות עליונה ונשגבה.
על המילים ״ בימים ההם בזמן הזה ״ מבאר השפת אמת בפירושו לחנוכה עמ׳ 207:״ בזמן הזה עתה, שיש בכל שנה הארה מהנסים שהיו אז. אך מכל מקום להרגיש הארת הנס צריך האדם להיות נפרש מהטבע על ידי המצווה נר חנוכה. אף שעושה עניני העולם הזה, מכל מקום יכול להיות נדבק על ידי אור המצוות במה שלמעלה מהטבע״.
איזה כוח אדיר יש להדלקת הנרות.
נייחד זמן זה להתבוננות פנימה על משמעות זמן ייחודי זה לכל אחת ואחת מאתנו. זהו זמן של הורדת כוח הנסים לעולמנו , שיהיו נפתחים ומאירים לנו.
בברכת הדלקת הנרות אנחנו מברכים: ״להדליק נר של חנוכה״. מדייקים הפרשנים, מדוע איננו מברכים להדליק נר בחנוכה?
אנחנו מדליקים את הנר המיוחד ״נר חנוכה״, העומד בעולמות עליונים ומחכה להדלקתו כאן בעולם על ידנו! הדלקת הנר שלנו מדליקה ומאירה את האור העליון וזה מעורר אותנו להארת הימים.
זכינו להדליק לא יום , לא יומיים אלא שמונה ימים, המסמלים את המציאות שמעל הטבע.
השפת אמת שואל :״ למה קבעו המצוה אצל הפתח? הוא רמז, כי ימי חנוכה הם פתח והתחלה לגאולה שלימה שתהיה במהרה בימינו״. שנזכה...
חג חנוכה שמח !!

אלול-תשרי
ברכת שנה טובה של הרבנית יפה מגנס
ברכות ביציאה לחופשה
לך! תודה לך על שנה נפלאה!
תודה על המפגש המעצים עם חבורתכם חבורת הסטודנטיות.
תודה על המפגש הבין אישי איתך שהצמיח / שמצמיח אותי. זהו מפגש שלימד/ שמלמד אותי רבות. מכל פגישה יצאתי עם הרבה מאד תובנות. מגוון הנושאים , שנגענו בהם העשיר את עולמי.
ומעל הכל תודה על הלב הענק ועל העין הטובה.
אשרי שזכיתי!!
יצאנו לחופשה- המסיימות בשעה טובה יוצאות לדרך חדשה , ונברככם שברכת ה׳ תשרה במעשי ידיכן. מערכת החינוך מתעשרת בכן.
ולממשיכות , נשוב נפגש במסדרונות המכללה רעננות ועם כוחות מחודשים בשנת התשע״ט- שנת עין טובה.
השבת שבת חזון זכיתי ללמוד את פרשת דברים לאור ביאורו של החלבן. אשמח לשתפך בדבריו הנפלאים בספרו טללי חיים חומש דברים עמ׳ קנ׳:
״אב- אבא, ורצון
זה ענינו של חודש אב- כיסופים אמיתיים לקב״ה שמתגלים דווקא בזמן המשבר. הבנים, שרחוקים מהאבא, מתגעגעים אליו, וכמים הפנים לפנים האבא- כואב את המרחק של הבנים. האהבה שמוסתרת בלב, תמיד, לפעמים מתגלה דווקא דרך התוכחה המגולה. כשהחיצוניות מתנהלת כסדרה, כביכול, הפנימיות נעלמת ולא נראית. וכשהחיצוניות אינה מתנהלת כסדרה- אזי הזעזוע מעורר את הפנימיות.
חודש אב, כולו אהבה עמוקה לה׳, ותחילתו
באה דווקא בדרך של ׳עין במר בוכה׳ אבל מתוך כך הלב מתחיל לפעום מחדש. ובט״ו באב בא הפיוס הגדול, ועל כן כיום כיפורים הוא, שלא היו ימים טובים לישראל כשמי ימים אלו. אפשר שט״ו באב הוא הפיוס הכללי בין ישראל לאביהם שבשמיים, ומתוך כך בא הפיוס הפרטני ביום הכיפורים בין ישראל לעצמם ובין כל אחד ואחד לאביו שבשמיים.״
שנזכה מכוח חודש אב להגיע לאלול- ״לאני לדודי ודודי לי״ , ומכוח אלול נגיע ליום הכיפורים - יום שכולנו מופשטים מכל צורך חומרי, יום שבו אנו בדבקות מוחלטת ביוצרנו- אנחנו משתייכים לעולם עליון.
״ואתם הדבקים בה׳ אלוקיכם חיים כולכם היום״.


שלך
יפה מגנס

סיון
לך!

הגענו לימי ההכנה לקבלת התורה. אנחנו באופן טבעי מתחברים שוב לשתי המילים הגדולות המגדירות את אומתנו אומת ״הנעשה ונשמע״ הרז של המלאכים.
אשרינו, שזכינו להיות עושים- אשרינו, שזכינו להיות מצווים במצוות. עצם קיום המצוות, שדרכם אנחנו זוכים לקיים את רצון ה׳ צריך להיות בעולמנו האישי התענוג הגדול ביותר.
״וכלום יש תענוג גדול מזה שבשר ודם קרוץ מחומר זוכה לקיים את רצון השי״ת״. ( נתיבות שלום ב׳, שמח׳).
שוב בחסדי ה׳ העניק לנו הקב״ה במעגל הזמן שעות של עצירה משטף החיים היומיומים, שעות שמזרזות אותנו להתדבק בו יתברך, להתדבק בתורתו ולהיות האני האמיתי שלנו- העם שבחר בנו ונתן לנו את תורתו.
בעל נתיבות שלום כותב: ״וזהו ההכנה לקבלת התורה בכל שנה ובכל דור. כשרוצים לקבל הון גדול הרי צריך להכין את הכלים המתאימים לזה... לקבל את הנעשה ונשמע מחדש. עד לבחינת נשמע, שנהיה כלי הראוי לשמוע ולקבל את אור ה׳ בתוכנו״. ( נתיבות שלום ב׳ , עמ׳ שנה׳).
אור ה׳ כל הזמן מופץ עלינו,
קול ה׳ מדבר אלינו ללא הפסק...
נתפלל, שעל ידי ריבוי הנעשה - הוא השמירה על דקדוקי המעשים נזכה לנשמע, היינו לשמוע תמיד קול ה׳ המדבר בתדירות.
ולגלות את האור האלוקי בכל אברי גופנו ובכל נימי נפשנו.
״עץ חיים היא למחזיקים בה !!

חג שבועות שמח!!
שלך
יפה מגנס

אייר
לך!

יום הזכרון ויום העצמאות לפתחנו, ואנחנו כמהים מתפללים לבורא עולם על הגאולה השלימה.
שבנו לארצנו וזוכים אנחנו לראות בתחייתה. שפתותינו ממללות ״לא עוד מלחמה, לא עוד דם יהודי נשפך...״.
מתפללים ומבקשים בעוז רב: ״תקע בשופר גדול לחרותנו״.
אנחנו מצפים לישועה. אנחנו מצפים לישועה, כי הקב״ה מצפה לצפיתנו. אנחנו מצפים לגאולה מתוך הבנה ברורה שהתכלית הוא הטוב העתידי הגאולה העתידה במהרה בימינו. אנחנו יודעים שכל היסורים הם האמצעים לקראת האור הגדול כנאמר: ״ארץ ישראל נקנית ביסורים״- התכלית תחיית האומה הישראלית בארץ ישראל על פי תורת ה׳. כה נפלאים דברי הרב חלר״פ בספרו מי מרום, מעייני הישועה עמ׳ קפז׳:
״אי אפשר להמלט מהצרות והיגונות שבעקבתא דמשיחא זולת על ידי צפית לישועה... צפית ישועה כזו שעל פי הטבע היא מפיחה רוח עז ועוצמה לקבל באהבה את היסורים והיגונות - מאחר שיודעים ומאמינים, כי לא לעולם יעמדו היסורים ועוד מעט יפטרו והעתיד המזהיר יזרח כצאת השמש בגבורה״.

חודש טוב לחודש הזיו.
חודש של זיו העם היוצא ממצרים.
חודש של זיו ארצנו הקדושה.
חודש של זיו - האור הראשון לקראת זריחתו של האור הגדול בסיון אורה של תורה.
מאור גאולת העם דרך תחילת גאולת ארץ ישראל לאור הגדול אור התורה.
אור חדש על ציון תאיר!!!
שנזכה לאורו של משיח צדקנו במהרה!!
שנזכה לאור בית המקדש!!
ולגאולה שלימה במהרה בימינו!!

ניסן
לך!!

אנחנו הולכים ומתקרבים לימי הפסח הגדולים ימים עליהם נכתב בהגדה. ״כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח״
מוטלת עלינו החובה להרבות בסיפור יציאת מצרים, ושתי שאלות נצבות לפתחנו- פסח הוא החג היחיד שנצטוונו לספר בו, מדוע?
שאלה שניה מיהו זה שמשתבח?
התשובה לשאלה הראשונה הינה - נכון, בכל יום ויום אנחנו מצווים בזכירת יציאת מצרים ובפסח עלינו לספר. יש הבדל מהותי בן לזכור לבן לספר. לזכור משמעות פעולה זו לשוב ללמוד, לדעת ולהתבונן בעבר. משמעות הסיפור הוא גילוי של האור המיוחד של ימי הפסח בעולם הרגש ובעולם החוויה. הסיפור בא להחיות בפעם נוספת את אותו הדבר. המספר מתכוון לעורר את האחרים ואת עצמו לדברים הנפלאים שראה והותירו בו רושם עז. זה משמעות הנכתב בהגדה. ״חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא ממצרים". כן, אנחנו היום צריכים לחוש, שאנחנו שוב יוצאים ממצרים. הזכרון ממוקד בעבר ולעומתו הסיפור ממוקד בהווה - לשוב ולהרגיש ממש את יציאת מצרים.
ומיהו זה המשובח? בעולם החסידות סיפור יציאת מצרים משביח את האדם עצמו לא פחות מהשבחת הזולת- סיפור מלשון אבן הספיר המאירה את פנימיות המספר.

שנזכה...
בפסח נוצרנו כעם - נבחרנו להיות עמו של היושב במרומים, וכפי שנאמר בישעיהו מג׳, כא׳: ״עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו״. אנחנו העם המספר, אנחנו העם המדבר - פעולת הדיבור היא הוצאה מהעלם אל הגלוי. המחשבה היא נסתרת ובאמצעות כוח הדיבור האדם מגלה לעולם את הכמוס עימו. כה נפלאים דבריו של החלבן הרב חיים כהן בספרו טללי חיים על פסח, עמ׳ קלח׳: ״עיקר תפקידם של עם ישראל הוא לגלות את הקב״ה בעולם הזה הנעלם ונסתר ממנו. ויסוד העניין הוא, שרק בישראל יש את החיבור בין הנסתר לנגלה, מצד אחד נשמה ממרומים, ומצד שני גוף מתחתונים. והנה בגוף האדם נמצא איבר אחד מיוחד המבטא את הבחינה הזו של ישראל. זהו הלשון, היא פנימית ומאידך אפשר להוציאה החוצה״. זהו שאנחנו מתפללים ״אשר בחר בנו מכל העמים ורוממנו מכל לשון״... זכינו ״והקול קול יעקב״. עיקר כוחנו בסוד התורה ובסוד התפילה, הבאים מכוח הדיבור המיוחד לעם המספר... אז, הבה נרבה בלספר בסיפור יצירת מצרים זמן של ריבוי אהבה בין הקב״ה לביננו עבדי ה׳ ובניו!! נשוב לעצמנו- נשוב לחרותנו!!
סיפור יציאת מצרים הינו סיפור מיוחד כעין תפילה. וכבר עמד על כך בעל העקידה, שצריך האדם להוציא את מילות התפילה מפיו ולהשמיען באוזניו. להוציא מפיו- זוהי פעולת התפילה לפני ה׳ יתברך, להשמיען באוזניו- שהתפילה תשפיע גם על המתפלל. ״ואילו פינו מלא שירה כים ולשוננו רינה כהמון גליו... וידינו פרושות כנשרי שמים ורגלינו קלות כאיילות...״ (תפילת נשמת).

פסח כשר ושמח!!🌺🌺🌺
נ.ב:
נשמח לביקור בחול המועד. ביום ג׳ בין השעות:
עשר- לשתיים וחמש- לשבע בערב.

אדר
לך!
רסיסי מחשבות...!
אתמול בשבת קודש שבת זכור חוויתי חויה עילאית מדהימה. אני ממש מרגישה צורך מתוך חיבור של נשמות לשתף אותך במה שעבר עלי. בטוחני, שכל מי שזכה להתפלל אתמול בישיבתנו הקדושה ישיבת מרכז הרב הרגיש את גודל השעה.
תפילת שחרית ותפילת מוסף התנהלו במנגינות יום כיפורים, הרי כבר נכתב בספרים הקדושים ״כיפורים כ- פורים״.
אני עדיין מנגנת את המנגינה הנשמתית של התחינה ״וטהר ליבנו לעבדך באמת״...
היתה זו תפילה שהדליקה את הנשמה... היתה זו תפילה שגרמה לדבקות ביוצרנו.
ומחשבה רודפת מחשבה... ואני מוצאת עצמי מבררת מה הקשר בין פורים ליום הכיפורים.
המכנה המשותף לימים נשגבים אלו הוא ההשתוקקות לקרבה ה׳.
מימי הפורים ומימי הכיפורים למדים אנו על שתי דרכים לטהר את הלב. ביום כיפורים זוהי שקיקה המגיעה ממקור היראה העילאית, ובפורים הדבקות מגיעה ממקור אהבה ממקור השמחה.
כה נפלאים דברי הרב חיים כהן (החלבן) בטללי חיים, פורים, עמ׳ קכט׳:
״והבדל יש בין פורים ויום כיפורים. כידוע, ביום כיפורים עולים למעלה. כביכול החיצוניות מתמוססת, ואנו עוברים לדור במקום שבו הפנימיות שלנו מאירה בתוקף עוזה. לכן אנחנו פורשים מכל עניני החיצוניות אכילה ושתיה וכיוצא בזה, ולכן אנחנו יכולים להכנס לקודש הקודשים למקום שהוא רק בפנימיות בטהרתה ללא התלבשות בחיצוניות. בשונה מיום הכיפורים- בפורים החיצוניות בולטת דווקא בתוך העולם הזה עצמו, בבחינת הסתר בתוך הסתר. דווקא שם הפנימיות מאירה בכל עוז, בפורים הפנימיות יורדת אל החיצוניות ומאירה אותה בתוקף אורה. לכן דווקא אז יש מצווה לאכול ולשתות. המצוות הן דוקא מצוות בחיצוניות –בין אדם לחברו, משלוח מנות ומתנות לאביונים לא התעלות לשמיים עליונים אלא חיים כאן בעולם הזה.״

אסיים את רסיסי מחשבותי בסיפור המוכר-
מספרים על האדמו"ר מסלונים, שישב בשולחנו הקדוש בסעודת פורים, וכל פעם היה אומר בקול מלא פחד: "הרי היום יום כיפור". אמר לר' הירש מיכל, שיגיד משהו. ואמר לפניו ״שושנת יעקב ... בראותם תכלת מרדכי״. צבע תכלת מרמז למידת היראה. כשראו החסידים גודל היראה של הצדיק נתעוררה בהם שמחה, כי יראה אילעית מביאה לשמחה. יראת הרוממות מביאה לשמחה !!
״משנכנס אדר מרבין בשמחה...״🎉🎉🎉

טו׳ בשבט
לך!! שבוע טוב!! פרשת השבוע השבת פרשת בשלח הבהירה לנו באר היטב את אחד משמות עמנו- עברים.
משה ואהרון בשליחותם לפרעה אומרים: ״אלוקי העברים נקראה עלינו נלכה נא דרך שלושת ימים...״ ( שמות ה׳, ג׳).
זכתה אומתנו לתואר זה על כי עברנו את הים...
גילינו שעות של מסירות נפש . המים הגיעו לחוטמינו ואנחנו קפצנו לתוכם, ולו כדי לקיים את דבר ה׳: ״דבר אל בני ישראל ויסעו״. ( בשלח יד׳, טו׳) וכלשון המכילתא המובא בפרושו של רש״י על הפסוק הזה- ״אין להם אלא ליסע שאין הים עומד בפניהם. כדאי זכות אבותיהם והם והאמונה שהאמינו בי ויצאו לקרוע את הים״. יוצא איפוא , שהשם עברים מציין את אמונתנו הגדולה בה׳ יתברך ואת מסירות הנפש שלנו ליוצרנו בבחינת ״נכספה וגם כלתה...״ ממש התרגשתי בקריאת התורה השבת. בדמיוני אני עומדת כשפחה על הים ומצביעה ואומרת ״זה ק-לי ואנוהו״...
צמרמורת אחזה בי...
ובשבוע הבא... פרשת יתרו- פרשת עשרת הדיברות. זוהי פרשת התורה , תורה היורדת אלינו בניו של בורא הכל מגנזי מרומים.
ואני נרגשת לקראת הבאות...
ובמסענו פנינו מופנים לארץ ישראל. אנחנו משתוקקים אל לב ליבה של ארץ ישראל הר המוריה מקום בית מקדשנו .
כה נפלא ומדויק חתימתו של חומש שמות בפרשות ויקהל פיקודי- פרשות המתארות את בית המקדש בתפארתו.
איזה ציור מושלם , איזה ציור טבעי! העם העובר את הים ואוחז בעץ החיים תורת ישראל מסיים את מסעו בארצו- ארץ ישראל.
השבוע נחגוג את טו׳ בשבט יומה של ארץ ישראל ״ארץ זבת חלב ודבש״.
בעת שהוקם היישוב 'מצפה יריחו' השוכן בלב המדבר, רצה אחד התושבים לטעת במקום מטע תמרים. הגיעו למקום מומחי חקלאות, בדקו את השטח ופסקו – העצים כאן לא יצליחו.
פנה אותו תושב לעסוק בתחומים אחרים, אך החליט לנסות ולטעת דקל אחד ליד ביתו. והנה פלא, העץ צמח והניב... כמות עצומה של תמרים. כה רבים התמרים, עד שבכל ערב ראש השנה, גודדים את התמרים, ונערי היישוב מחלקים אותם לכל משפחות היישוב בברכת שנה טובה ומתוקה. כך ניצב העץ בלב היישוב, כאות וסימן להתגשמות הנבואה: "ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תישאו לעמי ישראל".
אי אפשר שלא להתרגש מאהבת אדמת ישראל אותנו בניה...
בגוש קטיף ראינו, בחבל לכיש ובכל חבלי ארצנו אנחנו רואים בחוש את יד ה׳ המחברת את אדמת ישראל, לבניה ולתורתם!
והכל מכוח היותנו עוברים את הים!
אשרינו, שאנחנו זוכים לקיים מצוות ישוב ארץ ישראל וזוכים לראות בבנינה ובתפארתה.
נישא תפילה לבורא עולם , שנזכה לבנין בית מקדשנו במהרה ולגאולה שלימה!! אמן!

שבוע טוב!
עשרה בטבת
לך!
דחיתי את כתיבת דברי המגיעים אליך מידי חודש בחודשו מתוך תקוה גדולה שהיום יום עשרה בטבת יהפוך מיום צום ליום שמחה.
בימים האחרונים התפללתי בלב שלם לבורא עולם ״כי לישועתך קיווינו כל היום מצפים לישועתך״. ממש ציפיתי... ממש בקשתי...
ציפיתי לישועה מתוך הקולות הבוקעים של כל הנעקדים בשואה על קידוש ה׳ , שיום עשרה בטבת הוכרז על ידי הרבנות כיום הקדיש הכללי, ציפיתי לישועה מתוך הקולות של כל הנרצחים מאומתנו הקדושה על היותם יהודים עד קולו של הנרצח האחרון , שאי״ה יהיה באמת האחרון ״. ואת העקדה שעקד את יצחק בנו על גבי המזבח״. ( תפילת שחרית,עקידה).
אנחנו חפצי חיים . ומה נפלאים דבריו של הרב ניסנבוים שנאמרו בגטו וארשה: ״ זו שעה של קידוש ה׳ בחיים ולא של קידוש ה׳ במוות. לפנים דרשו האויבים את הנשמה והיהודי הקריב את הגופו עתה הצורר דורש את הגוף וחובה על היהודי להגן עליו, לשמור את חייו״. השפת אמת מבאר בפרשת תולדות, תרל״ב:
״וגם עקידת יצחק היה נכלל במסירת נפשו כל זרעיו הבוחרים בדרכו ועושים כמעשיו. וזה שאני מבקשים זכירת עקידתו מאחר שכבר מסרנו עיקר החיות אליו יתברך, שכל חיותינו נכלל באבינו יצחק נעקד אליו.״
אנחנו חיים חיים של קידוש ה׳. מוסרים את כל אורחות חיינו לקיום מצוות ה׳, מצוות המרימות את עולמנו ומקרבות אותנו ליוצרנו.
אנחנו מצפי ישועה.״ הצפיה לישועה איננה רק העתיד, אלא גם בהווה- לצפות לכל שעה שאפשר שתופיע בה הגאולה, ומפני זה הקץ האחרון נעלם זמנו, למען יצפו ויחכו אליו בכל שעה, וזהו עניין ״חבלי גאולה״ ״חבלי משיח״ מלשון חבלים המושכים״.( הרב חרל״פ מעייני הישועה, עמ׳ יא׳).

שנזכה עכשיו..
שנזכה היום...
שנזכה במהרה!!

צום מועיל!!
כסלו
לך!
חודש טוב חודש של אור!!
ימי החנוכה הולכים ומתקרבים, ושוב אנחנו מגיעים לזמן המסוגל להכנסת האור האלוקי , האור האין סופי לעולמנו.
לכל חודש וחודש יש את האור היחודי שלו וחודש כסלו הוא חודש האור של השכל האלוקי.
היוונים ״ החשיכו עיניהם של ישראל״ ( ב״ר׳ ב׳,ד) , הם ניסו לטשטש את סגולתנו סגולת עם ישראל.
חכמת יון לא היתה אלא לגירוי שכלי, ותורתנו הקדושה הינה חכמה המשפיעה על האישיות של האדם. השכל האנושי הוא מוגבל, כי הינו תוצר של האדם מציאות מוגבלת , והשכל האלוקי הבא ממקור האין סוף הוא אין סופי. בחודש כסלו אנחנו מתוודעים לשכל שמעל לשכל!
היוונים אינם מתנגדים לחוכמה. הם מתנגדים לחכמה שהיא מעל ההגיון. בשבילנו עם ישראל זהו נסיון כושל להחשיך את עולמנו המיוחד. אנחנו בנים של האבות. אנחנו קוראים בשבתות על מעשיהם של האבות ונחשפים למעשים שמעל לשכל האנושי למעשים שהם כולם שכל אלוקי- שכל שהוא מעל הטבע. אין בלבנו אלא שאיפה אחת גדולה: ״מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי״ מתי תהיה לנו/ לי נגיעה קלה במעשי אבותינו אברהם, יצחק ויעקב.
אבותינו למדונו, שתורתנו מחוללת שינוי בנפש האדם, תורתנו נוגעת בנימים הדקים ביותר בלבנו ובנשמתנו- זוהי תורה מתלקחת, זוהי תורה מחממת, היא כולה אש!!
הגמרא אומרת (שבת כא):״ הדלקה עושה מצווה". אמר על כך רבי לוי-יצחק מברדיצ'ב: ״עיקר התכלית של המצווה היא ההדלקה וההתלהבות, האש המתלקחת בנשמה.״
בימים אלו הקב״ה זיכנו לאור הגדול אור פח השמן הנס הגלוי.
יהי רצון, שכל מעשינו יוארו/ יודלקו באור האלוקי מתוך גדלות של תורה וגדלות של מידות.
נפיץ אור פנימה!
נפיץ אור חוצה!
שלך
יפה מגנס
תשרי
ברכת שנה טובה של הרבנית יפה מגנס
ממני אלייך - תשע"ז
אלול
חודש של רחמים חודש של התבוננות חודש של תשובה! הלב נרגש, אלול בפתח!! את מתפעמת ומבקשת לחוות את הימים , למצות את ימי ההכנה לימים הנוראים ההולכים ומתקרבים. את שומעת את קולו של השופר. את מוסיפה לתפילה לדוד ה׳ אורי וישעי, וכל שאת מבקשת מהקב״ה ,שיסייע בידך להתגדל רוחנית, שיסייע בידך לשוב אל עצמך אל אלוקיך. פרשת ראה תמיד סמוכה לשבת מברכים חודש אלול ולא בכדי. זו פרשה , המציידת אותנו בכלים רבים לעבודת ה׳, בדרכים רבות להשיג קרבת אלוקים. במוחי מתרוצצות מחשבות רבות, ואשמח לשתפך בשתי מחשבות. הפרשה פותחת בפסוק ״רְאֵה אָנֹכִי נֹתֵן לִפְנֵיכֶם הַיּוֹם בְּרָכָה וקללה״. (דברים יא׳ כו׳). המסר הראשון בפסוק -״ראה״, יש כאן ציווי, המבקש מהאדם, התבונן!! כל ראיה היא ראייה פנימית לא שטחית וחיצונית- זוהי ראיית הלב. הלב רואה והלב מרגיש, הלב צריך להבין ״ותן בליבנו בינה״. כן, הלב מבין ולא רק מרגיש , שבעולמנו שני מסלולים. המסלול , המוביל לברכה ומסלול המוביל לקללה. אין מסלול שלישי!! ישנו מסלול של הארת פנים וישנו מסלול של הסתרת פנים , והקב״ה מבקש מאיתנו ״בקשו פני״. הרב חרל״פ מבאר: ״ לעומת קול קריאת ה׳ ״בקשו פני ״ עונה ואומר ״את פניך אבקש״ וקריאה זו היא בחודש הרחמים, אשר בחודש זה בת קול יוצאת ממרומים לתוך ליבם של כל אחד ואחד מישראל - בקשו פני- היכונו ליום הגדול יום ראש השנה אשר בו תוכלו לזכות לראות פני.״( מי מרום יד׳, תהילים כז׳, ח׳). והמלאכה לא קלה. אתגרי החיים והתמודדות עימם לעיתים מסיחים את דעתנו, ומאליה עולה השאלה, איך נצליח להגיע לבחינת לב רואה ? המשך הפסוק משיב על שאלתנו- ״אנוכי״. אני ה׳ אביך נותן לך כוחות, נותן לך יכולת לראות דרך הלב ולהרגיש נכוחה. אנוכי לפניכם, מלשון פנימיות. הקב"ה נותן בנו את הכוחות בצורה מעמיקה, עד שהם נקלטים היטב בפנימיותו של כל אחד ואחד. אין זה סיוע חיצוני ושטחי, אלא סיוע עמוק, שמתמזג עם פנימיותו של כל יהודי. נקשיב לקול הפנימי! נבין את עומק לבנו נראה את גודל נשמתנו!
אב
לך!
כל עם ישראל מבכה את השריפה!
בליל שבת קודש נרצחו אב, בתו ובנו על היותם יהודים. ואנחנו דומעים ומכריזים בקול רם: ״ איש לא יצליח לגדוע את דבקותנו בקב״ה ואת אחיזתנו בארץ ישראל. אנחנו עם הנצח, בנו בכורו של ה׳. הקב״ה בחר בנו ונטע אותנו בארץ הבחירה.״ אנחנו מתחננים ונושאים תפילה לאבינו שבשמיים, שהישועה השלמה תגיע במהרה, שהגאולה תגיע ללא תשפוכת דמים!!
אנחנו מתפללים, שמשיח צדקנו יגיע, ובית המקדש השלישי יבנה , ומכאן נעלה במעלות הרוחניות עד הגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן!
אנחנו כוספים לגאולה, אנחנו רוצים בגילויה בימינו.
המראות קשים... קשה להכיל... איך מנחמים?? איך מנחמים את המשפחות הקרובות?? איך מנחמים את האומה?? אבל ההבטחה האלוקית והתקווה נושמת וחיה בקרבנו- אנחנו בתקוה לימים גדולים.
דבריו של הרב חרל״פ אינם מרפים ממני ומאפשרים לי לדבוק באמונה הגדולה שבמהרה תבוא הגאולה: ״הצפיה לישועה איננה רק על העתיד אלא גם בהווה- לצפות שבכל שעה , שאפשר שתופיע בה הישועה... וזה עניין חבלי גאולה ״חבלי משיח״, מלשון חבלים מושכים...
לזאת, גם זה בכלל צפיה לישועה, להכיר ולהאמין , כי ראויים המה ישראל להגאל בכל שעה ושעה, שאף אם רבים הליקויים מצד החוץ, טהורים ונקיים הם מצד הפנים...״ (מעייני הישועה, עמ׳ יא׳).
אנחנו זכים, אנחנו ראויים למה שהקב״ה כה חפץ בגאולתם של בניו.
יהי רצון , שצום תשעה באב יהפוך למועד!
שלך
בשורות טובות
ישועות ונחמות!!
יפה מגנס
נ.ב: אנחנו עומדים לסיים את שנת הלימודים התשע״ז. נכין עצמנו לשנת התשע״ח מתוך הודיה על שחלף ומתוך מבט של צמיחה והתחדשות בשנה החדשה שתבוא עלינו לטובה!!
תמוז
לך!!
חלפה לה שנת לימודים התשע״ז, ואני מבקשת להודות לך.
להודות על מאור הפנים,
להודות על הלב החם,
להודות על השיחות המרתקות והתובנות הרבות שאצו רצו בחדרי... ובכל מקום אפשרי במכללה.
את שנת הלימודים אנחנו השנה מסיימים לרקעה של פרשת בלק.
פרשה המציינת את סגולותיו המיוחדות של עמנו- עם ה׳!!
הפרשנים עסקו בשאלה הגדולה, במה זכה בלעם , שעל שמו תקרא פרשה בתורה?
והתשובה- יש כאן לימוד גדול לאדם הפרטי ולכלל.
אין יאוש!!
וכלשונו הנפלאה של הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך כח, עמ' 273: ״עבודת ה' מתחלקת לשני סוגים: עשיית טוב, והפיכת הרע לטוב. לימוד התורה וקיום המצוות - הם עשיית טוב בטהרתו. אך כאשר יהודי נלחם עם הרע, עד שהוא הופך אותו לטוב - זהו סוג שני בעבודת-ה', שיש ממנו נחת-רוח רבה למעלה.
כזאת היא, למשל, עבודת התשובה, שהופכת זדונות לזכויות ושמרוממת את בעל-התשובה לדרגה כה עליונה, שאפילו צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד שם . לסוג זה של עבודת ה' רומזת התורה , כאשר היא קוראת פרשה בתורה על שמו של בלק. בלק של התורה אינו זה הרשע, אלא בלק ,שנתברר וניתקן, עד שממנו יוצאת מלכות דוד ומלכות המשיח. בלק מסמל אפוא את הפיכת הרע לטוב, עד לשיא הטוב. השל"ה הקדוש מבאר שבלק היה חכם גדול (יותר מבלעם) וידע את שלשלת היחס של מלכות ישראל, "שהוא מלכות בית-דוד ומשיח, וידע כי זה העצום יבוא ממנו". ואכן, רות המואבייה, שממנה יצא דוד המלך ושמזרעה יהיה המשיח, הייתה מצאצאיו של בלק!
לא להתעצב
בכך גם טמונה הוראה לכל יהודי: לפעמים, כשיהודי עושה חשבון-נפש בדבר מצבו האישי ומוצא שלא התנהג כראוי לבנו יחידו של הקב"ה, עלול הוא להיתפס לעצבות ולייאוש. אומרת לו התורה: אפשר להתגבר על הרע ואפילו להפוך אותו לקדושה, עד לתכלית הקדושה.״
זכרי, תמיד אפשר לתקן!!
זכרי, תמיד אפשר לחזור לעצמך!!!
אשרינו, הקב״ה זיכנו להתגדל במכללה בית חינוך שכל מהותו , שכל קירותיו מדברים ואומרים: ״שאפי אל הגדלות האלוקית מתוך ענווה ומתוך שמחה!!״
בהצלחה במבחנים המסכמים שנת לימוד . עוד יותר בהצלחה במבחן החיים, נשכיל לבחור באמת ובטוב מתוך סייעתא דשמיא גדולה, ונזכה לביאת משיח צדקנו ולבניית בית מקדשנו במהרה בימינו, אמן!!
שלך
יפה מגנס
נ.ב: אשמח לביקור בימי החופשה.
חג שבועות
לך!
בחללו של העולם שוב מתנגנת המנגינה הנפלאה של שתי המילים ״נעשה ונשמע״!!מילים אדירות אלו נאמרו על ידי עמנו במעמד הר סיני, ועתה, העולם משתוקק שוב לגילויים של מילים אלו. פירושים רבים ונפלאים נאמרו על כוונת עם ישראל בהשתמשם במילים, שהמלאכים משתמשים בהן. בחרתי להטעימך בפירוש אחד מופלא, המובא בעולם החסידות.
באמירת נעשה ונשמע עם ישראל הכריז בשעתו ולדורות , שיש לקיים את המצוות בקבלת-עול, שבאה מפנימיות הנשמה , כפי שנאמר: ״ ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" ( שמות כא׳, א׳) לפניהם- מלשון פנימיות. אף על-פי , שמדובר במצוות שכליות אסור, שיהודי ישתית את המצוות על שכלו והבנתו, אלא הוא צריך לקיימן במלוא ההתמסרות וההתבטלות לקב"ה, מתוך פנימיות נפשו. בה- בשעה צריך האדם לקיים את המצוות מתוך הכרה והבנה ״לפניהם" מלשון "להראות לו פנים". עלינו לברר את טעמי המצוות , לא כדי להחליט על פי שכלנו אם לקיימם , אלא כדי לנסות להבין את רצון ה'. אנחנו צריכים לשתף את כל כוחותינו בקיום המצוות מתוך צו פנימי לקיים את הטבעי לנו. ולכך תתלווה הכרתנו והבנתנו האנושית, כדי שגם השכל והשגתו יהיו שותפים. כמובן זאת מתוך הבנה ברורה ובהירה, שהשכל האלוקי הוא אין סופי ואין בכוחו של השכל האנושי להשיגו בכל רבדיו.
מר׳ אברום שמענו פעמים רבות, שהדרך להגיע למעלה זו הוא דרך ישום הנאמר: ״התקן עצמך ללמוד תורה״- יש צורך בהתקנה ובהכנה ללמוד תורה. יש צורך בעבודה רוחנית להיות מוכנים לומר נעשה ונשמע. וההכנה הינה הכנה לקבלת עול מלכות שמיים לא מתוך רפיון לא מתוך מבוכה אלא מתוך עוז וענווה, מתוך הבנה בסיסית, שאין לנו לקיים אלא את רצון ה׳ יתברך. וכמובן כל זאת על ידי כוח האחדות בעמנו כנאמר: ״ויחן שם ישראל כנגד ההר.״ ״כאיש אחד בלב אחד״. (רש״י , שמות יט׳, ב׳).
שנזכה לקבל את התורה ולגלות את החלק המיוחד שלנו בתורה. חג שבועות שמח!!
אייר
לך!
חודש אייר רצוף ימים משמעותיים לנו.
זהו חודש, העוסק בברור המהות של עמנו ומעורר אותנו לקווים יסודיים בהוויתנו.
בחודש אייר אנחנו מצהירים, מתוך סייעתא דשמיא גדולה , כי אנחנו עם ה׳, עם הקודש, זוכה לחיות את חייו על פי תורתנו הקדושה במקומנו הטבעי ארץ ישראל הקדושה.
״מדד הקב״ה כל האומות ולא מצא אומה ראויה לקבל את התורה אלא ישראל. מדד הקב״ה את כל האומות ולא מצא ארץ ראויה לינתן לישראל אלא ארץ ישראל״. (ויקרא רבא פרשה יג׳, ד׳).
ארץ ישראל היא הארץ הטבעית לנו. זכינו בחסדי ה׳ לשוב לארצנו הקדושה , ואנחנו יושבים בארצנו ומשתוקקים השתוקקות גדולה להשלמת גאולתנו בבנינו של בית מקדשנו במהרה בימינו, אמן!! כן, אנחנו בצפייה מתמדת לגאולה שלימה.
הרב חרל״פ, תלמידו של הרב קוק, ביאר, שהצפייה לישועה כוללת את ההבנה שעם ישראל ראויים להיגאל בכל שעה ושעה, ״שאף אם רבים הליקויים בחוץ, טהורים הם מצד הפנים״. (מעייני הישועה , עמ׳ יח׳).
זכינו לשמוע רבות מראש ישיבת מרכז הרב הרב אברהם שפירא זצ״ל (ר׳ אברום) , שיש להסתכל על ריבוי הישיבות , ריבוי לומדי התורה בדורנו ולהודות לבורא עולם על הטוב הרב , שגמל עמנו.
בידינו הכוח לזרז את הגאולה מתוך עיסוק בתורה ומתוך אחדות איש לרעהו, אחדות , הצומחת מהציווי האלוקי ״ ואהבת לרעך כמוך״.
אני זוכרת את הימים של מלחמת ששת הימים . אמנם הייתי קטנה , אך לא יכולת, שלא לחוש את הרוח האוהבת שפעמה/ שהייתה בעם.
אי אפשר לשכוח את ההתרגשות הגדולה , שאחזה בכל אחד ואחד כששבנו לכותל, וכלשונו של הרב צבי יהודה:
״ חזרנו הביתה!!״
שמענו את פעמי הגאולה...!!
ועדיין מהדהדים דברי הרב צבי יהודה:
"זקופים וחזקים עומדים פה טורי האבנים האלה, וכמצבת חיים מודיעים הם: פה חי עם ישראל, פה גנוז אור חייו, עוז כוחו וגאון קודשו״." ( לנתיבות ישראל חלק א׳ , עמ׳ לא׳).
עם ישראל חי!!
שלך
יפה מגנס
ניסן
לך!
אנחנו נמצאים עתה בימים גדולים ונשגבים , שהינם הכנה לקבלת האורות הגדולים של חג הפסח חג חרותנו.
לצד הכשרת הבית לקראת החג , איננו שוכחים להכשיר את עצמנו - את פנימיותנו על ידי לימוד למהותם של הימים.
זכינו מספר פעמים להיות בליל הסדר בסדר , שערך הרב אברהם שפירא זצ״ל ( ר׳ אברום) ראש ישיבת מרכז הרב . הרב הרבה לחדש , הדברים היו נפלאים. אנחנו השתדלנו לספוג ולהטמיע את סיפור יציאת מצרים ולהבין את עומק הכתוב: ״כל אדם חייב לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים״.
על הכתוב בהגדה: ״והיא שעמדה לאבותינו ולנו....״ נשאלת השאלה מה משמעות ״ והיא״?
ביאר ר׳ ארבום- הכוונה במילה ״והיא״ היינו הבחירה , שבחר הקב״ה בנו לעמו. הבחירה הנצחית בעם ישראל היא זו שאפשרה/ ומאפשרת לנו לעמוד כנגד כל אויבינו. הבחירה בנו איננה תלויה בדבר, והיא עומדת לנו עד בואה של הגאולה העתידה במהרה בימינו, אמן!
על מהותה של הגאולה העתידה כותב הרב חרל״פ בפרושו על ההגדה מי מרום, עמ׳ קעב׳:
״בגאולה העתידה יגאלו הגוף ונפש גם יחד, הן בדרך נס והן בדרך הטבע, הן לאט והן בחפזון. הנפש בנס ובחפזון ״ופתאום יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים...(מלאכי ג׳, ד׳). והגוף בטבע ולאט לאט ״כי לא בחפזון תצאו ובמנוסה לא תלכון״ (ישעיה נב׳, יב׳).
ואנחנו מצפים.. אך... בל נשכח, כי לא די בצפייה לגאולה, אלא שנדרש מאיתנו גם רצון עז ואמיתי לגאולה. אנחנו באמת רוצים להגאל מתוך הבנה עמוקה, שכל זמן, שאיננו נגאלים צער השכינה הוא גדול. על המילים:״ ותעל שוועתם אל האלוקים מן העבודה״ כותב הרב חרל״פ :״ אף על פי שמצד הגוון החיצוני היה נראה כאילו כל אנחתם היא ״מן העבודה״, בכל זאת דרך הצינור החיצוני הזה נשמעה אנחתם ושועתם הפנימית ״אל האלוקים״, שכל צערם ודאבת ליבם לא היו אלא על צער השכינה וחילול שמו יתברך״.
זהו ״והיא שעמדה״. הרצון והשקיקה לגאולה עומדים לנו נגד שונאינו.
אכן, הרצון של כל אחד ואחד מהאומה הישראלית לגאולה מזרז את בואה!!
שנזכה, השנה אי״ה לאכול מהפסחים ומהזבחים.
נשמח לביקור בחול המועד!!
שלך
חג כשר ושמח!
יפה מגנס
אדר
חודש טוב!
״משנכנס אדר מרבים בשמחה״

אשרינו, שזכינו להכנס לימים המסוגלים להגברת השמחה האמיתית.
שמחתנו על כי ניצלנו מידי אויבינו, ומעל לזה שגילינו את זהותנו האמיתית, היותנו עבדי ה׳ ולא עבדי אחשוורוש. קבלנו על עצמנו את התורה מחדש. ״הדור קבלוה בימי אחשוורוש״ - קבלנו את התורה בגופנו ובנפשנו מתוך רצון ואהבה.
ובכל שנה ושנה בהגיע ימי הפורים אנחנו שוב מקבלים על עצמנו את התורה מאהבה.
בעל קדושת לוי בדרשתו הראשונה לפורים מתייחס למצוות קריאת המגילה וזה לשונו:
״ ומעתה יתלהב לב האדם בקוראו את המגילה ויכוון בקראו ובשמעו המגילה שמעתה מקבל עול תורתו ומצוותיו. כמאמר חכמינו ז״ל (שבת פח׳ א) ״קיימו מה שקבלו מה שכבר קבלו.״
איזה חידוש אדיר מגלה לנו ר׳ לוי יצחק מברדיצ׳ב. בקריאת המגילה אנחנו מקבלים על עצמנו שוב את התורה ואת המצוות. איזו לידה מחודשת!! שוב מחברים אנו שמיים וארץ. איזו שמחה!!
בקריאת המגילה יש להקפיד ולדייק מאד בכל תג ותג. והטעם לכך לדעת בעל קדושת לוי, שנהיה נאמנים ללשונם של אסתר ושל מרדכי ויונקים מהשכל האלוקי שלהם בבחינת ״חייב אדם לומר בלשון רבו״. בכל שנה ושנה אנחנו מחברים עצמנו למנהיגינו שליחי ה׳ - אסתר ומרדכי, וממילא מתקשרים אנו בקשר של נצח לגואל ישראל.

פורים שמח
שלך
יפה מגנס
שבט
חודש טוב, לך!
חודש שבט חודשה של ארץ ישראל

חודש שבט הינו החודש בו מודגשת ומתחדדת הזיקה בינינו לבין ארץ ישראל ומתבררת מעלתינו- מעלת עם ה׳ בארץ ה׳!
כה נפלאים דברי המהר״ל בספרו נצח ישראל
פרק נו׳, עמ׳ רה׳ :״ כאשר נתבונן בכל הדברים שיש להם מקום, הנה המקום מתייחס וראוי להם... עד שאם יצא ממקומו המיוחד לו, הוא נחשב אבוד.
וראוי לאומה זו שהוא עיקר העולם, שיהיה מקום ישיבתם בארץ שהיא עיקר העולם, כי ארץ ישראל שהיא ארץ קדושה ראוי לעם קדוש.״
יש לתת את הדעת ואת הלב לדבריו הנפלאים של המהר״ל , שאנחנו עם מיוחד- עיקרו של עולם. עלינו לחיות את חיי היום יום שלנו בקדושה ובטהרה ולא לשכוח, שעלינו מוטל תפקיד אדיר להיות שליחי ה׳ בארצו הנבחרת- עיקרו של עולם.
השבת שבת ר״ח שבט קראנו את הפסוק המציין את שתי הבחינות בארץ ישראל- בחינת מתנה ובחינת ירושה.
״ וְהֵבֵאתִי אֶתְכֶם, אֶל-הָאָרֶץ, אֲשֶׁר נָשָׂאתִי אֶת-יָדִי, לָתֵת אֹתָהּ לְאַבְרָהָם לְיִצְחָק וּלְיַעֲקֹב; וְנָתַתִּי אֹתָהּ לָכֶם מוֹרָשָׁה, אֲנִי יְהוָה״. (שמות ו׳, ח׳).
ארצנו לנו ירושה, ארץ בה את חשה את כוחו של המוריש, וארצנו לנו מתנה כאות לאהבה העזה, שהקב״ה אוהב אותנו. וכבר למדונו רבותינו שהקשר בינינו לבין ארצנו הוא קשר של חיים, קשר של נצח.
ואנחנו- אין לנגד עינינו , אלא שאיפה אחת הכוללת את כל ענפי החיים, שאיפה אליה אנו כה כוספים , וכלשון הזהב של הרב קוק : ״ אנחנו שואפים לתחיית האומה ותחיית הארץ, כדי להחיות את הנשמה שלנו, כדי להעמיד את ישראל חי, להחיות את האמונה והאהבה, בחוסן של התורה והמצוה בכל המילוי שלהן".( אורות סט׳, יז׳).
חודש של בשורות טובות לפרט ולכלל!
שלך
יפה מגנס
עשרה בטבת
לך!!
אנחנו עדיין תחת הרושם החזק של חנוכה חג האור, וזה עתה נפרדנו מהיום המיוחד ״זאת חנוכה״.
השפת אמת בדרשותיו על זאת חנוכה מבאר: ״ כי יום האחרון כולל כל הימים כמו שמיני עצרת מאסף כל ימי החג. כן בחנוכה. וע"י שהוא יום האחרון קשה עלינו פרידות הימים טובים לכן משאיר יותר הארה על כל השנה ומתעורר בו נרות המנורה..."
שנזכה למשוך את אורות החנוכה וקדושתם לכל ימות השנה.
שנזכה , שחודש טבת יהיה בו/ וממנו חודש של הטבה- חודש של טוב.
שנזכה במהרה לקיום דברי הנביא זכריה ח׳ , יט׳: ״כֹּה אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת צוֹם הָרְבִיעִי וְצוֹם הַחֲמִישִׁי וְצוֹם הַשְּׁבִיעִי וְצוֹם הָעֲשִׂירִי יִהְיֶה לְבֵית יְהוּדָה לְשָׂשׂוֹן וּלְשִׂמְחָה וּלְמֹעֲדִים טוֹבִים וְהָאֱמֶת וְהַשָּׁלוֹם אֱהָבוּ.״
אמר הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, שבידנו הכוח להפוך את הצום ליום של ששון ושמחה.
כל שעלינו לעשות הוא לתקן בעשרה בטבת תיקונים , שהם לעומת הקלקולים ,שארעו בו ביום. בעשרה בטבת החל המצור על ירושלים, נפטר עזרא הסופר והתורה תורגמה ליוונית.
לעומת המצור על ירושלים - עלינו לחזק את חומות ירושלים ולבנות את הארץ ברוח ובחומר. לעומת מיתת עזרא - יש להגדיל תורה ולהאדירה תוך עיסוק בקיבוץ גלויות, כדרכו של עזרא הסופר. לעומת תרגום התורה ליוונית, יש להבריא את הרוח והתרבות הישראלית המקורית, ולעקור ממנה כל תרבות זרה.
עלינו להרים את הדגל עליו חרוטות המילים:
''קודשא בריך הוא ואורייתא וישראל חד הוא''!!
שנזכה...!!
שלך
כסלו
לך!
חודש טוב!!

זיכנו הקב״ה לעמוד בפתחו של חודש כסלו חודש האור.
המהר״ל מבאר בנר מצווה, עמ׳ טו׳: ״ כל עניין מלכות שלישית יוון לבטל מישראל את מעלת התורה האלוקית וכל דבר אלוקי״.
הנסיון של מלכות יוון היה לבטל את המעלה המיוחדת של עמנו- עם התורה, המקושר לנותן התורה. זוהי איפוא הגזירה התמוהה, שגזרו עלינו היוונים: ״ כתבו לכם על קרן השור, שאין לכם חלק באלוקי ישראל. ( בראשית רבא ב, ד׳).
ואנחנו צאצאי החשמונאים מצהירים בדרך חיינו- יש לנו חלק באלוקי ישראל- יש לנו קשר נצחי מעל לגדרי הטבע עם בורא עולם ועם תורתו.
הנסיון של מלכות יוון להחשיך את עולמנו- לצמצם את עולמנו ללא הנהגת השכל האלוקי לא צלחה ואי״ה לא תצלח. אנחנו מבינים גם מבינים, שאת העולם- את המציאות ניתן להאיר באור גדול ״ כי נר מצווה ותורה אור״.( משלי ו׳ כג׳).
חיים מאירים הם חיים של תורה ושל מצוות. כה נפלאים דברי המצודת דוד: ״ המצוה שאדם עושה מאירה לו כנר, והלומד תורה היא לו כאור היום, והשומע תוכחת מוסר הוא לו דרך המביא חיים.״

שנזכה כאומה להדלקת האור הגדול!
שנזכה כיחידים להדליק את האור המיוחד של שליחותנו כאן בעולם!

חג חנוכה שמח!!
שלך


חשוון
לך, מכלליסטית יקרה!
חודש טוב!!
ברוכות השבות וברוכות הבאות בנות שנה א׳!
שבנו לשגרה הברוכה...!
מסדרונות המכללה לבשו השבוע חג- חג פתיחת שנת התשע״ז במכללה , שהיא לנו בית שני.
שמחה רבה שטפה את כולנו. שמחנו לפגוש אישה את רעותה.
הימים, שחלפו היו ימים גדולים ונשגבים. ואנחנו נושאים תפילה, שהכל התקבל לפני בורא עולם ברצון וברחמים.
מר״ח אלול עד שמיני עצרת עמלנו לברוא את עצמנו מחדש- להשיב עצמנו לעצמנו. פתחנו בבניין אישי דרך תשובה מיראה ובסיומה של תקופה בשמחת תורה דרך תשובה מאהבה.
השבת שבנו לקרוא את פרשת בראשית- שבנו לספר בראשית... כה אופייני- כה סמלי , מיד בסיומה של התקופה בה האדם מחדש/ משלים עצמו , אנחנו קוראים את הפסוקים המופלאים של ראשית בריאת העולם. עולם שנברא בשביל האדם.
אבקש להפנות מבט מעמיק לפסוק החותם את בריאת העולם, בראשית ב׳, א׳ ״ויכולו השמיים והארץ וכל צבאם״.
למילה ״ויכולו״ מספר פירושים. הפירוש הפשוט מלשון כילה- סיים. דהיינו, הקב״ה סיים לבצע את תוכניתו המופלאה העולם.
ו... ״ויכולו״ מלשון כלי. כל מה שברא הקב״ה בעולמנו משמש כלי לגילוי האור האלוקי. ומי שמתבונן על העולם במבט זה יכול להגיע לתשוקה אלוקית בחייו בבחינת ״נכספה וגם כלתה נפשי״. כל יש בעולמנו מהזעיר ביותר עד הגדול ביותר ה׳ בראו, כדי שישמש כלי לגילוי האור האלוקי ומקור ליצירת כיסופים תמידיים לקב״ה ״ראו מי ברא אלה״.
כה נפלאים דבריו של אורח החיים הקדוש על המילים ״ויכולו השמים והארץ״: ״ יש לך לדעת שאין תשוקה בעולם עריבה וחביבה ונחמדה ונאהבת ונתאוות ומקוות לנבראים ובפרט לחלק הרוחני המכיר ויודע בחינת אור האלוקות כהדבקות באורו יתברך ואליו מכספו כל נפש חיונית המגעת להכיר קצת מנועם אורו יתברך תצא נפשם לחזות בנועם ה׳.״
זהו עולמנו המופלא, בתוך המציאות הגשמית קיים האור האלוקי ומתוך המציאות הגשמית בוקע קולו של הקב״ה בכל יום ואומר:״שובו בנים שובבים נאום ה׳״. ( ירמיהו ג׳,יד׳).

שלך
יפה מגנס

תשרי
לך!
״הבהירות של אור התשובה זורחת על נשמתו״
( הרב קוק אורות התשובה טו׳, ז׳).
אבינו מלכנו ...!!
אשרינו ,שזכינו להגיע לראש השנה התשע״ז!!
שנת השבע- הקדושה
שנת הזוך והטוהר
שנת הזכויות!!
בלב הומה ונרגש...
עומדים אנו ימים ספורים לפני היום הגדול והקדוש, נמצאים אנו בתוך עשרת ימי תשובה
ולבנו מבקש קרבתך!!
זכור, כי עפר אנחנו...! ולעזרתך ולרחמיך אנו מצפים!!
עשה אותנו כלי לשליחותך- משתדלים אנחנו לקיים את שליחותנו בעולם!!
כי שליח נאמן הוא מי ש...
ש- שומע את קול נשמתו ושלם עמה.
ל- לומד תורתך ומתעלה.
י- מנכיח את שמך הגדול והקדוש בעולמו!
ח- חי בלהט אלוקי באהבה ובאמונה.
נישא תפילה לבורא עולם ש...
שנת התשע״ז תהא שנה של אהבת תורה ויראת שמים.
שנה, שבה ימלאו כל משאלות לבנו לטובה.
שנה , שכל אחד ואחד מאיתנו יזכה להאיר את האור האישי/ היחודי שלו/ שבו. ומהארת אורות כל עם ישראל , המתאחד מתוך אהבת הבריות , נזכה לבניין בית מקדשנו ״לחזות בנועם ה׳ ולבקר בהיכלו ״ במהרה בימינו, אמן!!

בברכת שנה טובה
גמר חתימה טובה
יפה מגנס

ממני אלייך - תשע"ו
אלול
לך מכלליסטית יקרה!
חודש טוב חודש של רחמים!!
זכינו ביום חמישי שעבר במנחה להתפלל תפילת יום כיפור קטן ברוב עם בכותל.
זה היה כל כך מרגש!!
תפילת ״אשר יצרת״, שהתפללנו אתמול במוסף של שבת ראש חודש, היתה כה מציאותית- כה כואבת. ממש הרגשתי את כאבה של השכינה! האותיות והמילים היו כל כך חיות...״ לפי שחטאנו לפניך אנחנו ואבותינו חרבה עירנו שמם בית מקדשנו, וגלה יקרנו, ונטל כבוד מבית חיינו...״.
לפי שחטאנו...!!
והקב״ה ברחמיו הרבים נתן לנו בניו את חודש אלול חודש הסליחות והרחמים. ואנחנו בניך לא נחמיץ בעזר ה׳ סגולת ימים גדולים ונוראים, שעומדים לפתחנו.
אנחנו עומדים ומתפללים, עומדים ומתחננים: ״ ישראל עמך אשר בך מאמין, אם בשמאל דחיתו קרבהו בימין, בא לשחר פניך״.(מתוך תפילת יום כיפור קטן).
קרבהו בימין? פשוטו של מקרא- אנא, ריבונו של עולם נהג עימנו במידת הרחמים ולא ח״ו במידת הדין.
אך לפתע עלה במוחי פירושו של הרב חרל״פ על הפסוק הראשון בפרשה, שקראנו השבת: ״ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה״.( דברים יא׳ כו׳- כח׳).
״עצם הברכה הוא ששומע מכל דבר ודבר את מצוות ה׳ ובשמחה של חידוש כאילו היום נתנו. ואם חלילה הקשבה זו נעדרת, הרי זה עצמו לקללה נחשב ״והקללה, אם לא תשמעו״.
קרבהו בימין- שנזכה בכל דבר ודבר לשמוע את קולו של הקב״ה, לזכות לברכת נצח!!
ואנחנו מצהירים: ״בא לשחר פניך״- משתוקקים אנחנו לקבל פני מלך מלכי המלכים- משתוקקים אנחנו לקרבת ה׳. זה כה טבעי לנו- זה בעצם זהותנו- זה אנחנו ״בחרת בנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו... וקרבתנו מלכנו לעבודתך ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת״.(תפילת אתה יצרת).

שנזכה...!
לקרבה בין איש לרעהו, לקרבה לעצמנו ומעל לכל לקרבת אלוקים!!
ולגאולה שלימה במהרה!!

שלך יפה מגנס
אב
"מן המצר קראתי י-ה"
נמצאים אנו בימי בין המיצרים וכל שמבקשת נפשנו: "מן המצר קראתי י-ה, ענני במרחב י-ה".
המצודת דוד על הפסוק מבאר: "מן המצר" זהו החסד, כי כאשר קראתי לו מן המצר והדחק, ענה לי ה' והעמיד אותי במרחב". והיום אנחנו מפילים תחינה לפני הקב"ה שיוציאנו מן המצר למרחב. יודעים גם יודעים אנו את משמעות קנייתה של ארץ ישראל בייסורים ומתפללים אנו לזריחת אורו של משיח ובניין בית המקדש במהרה. ועלינו מוטלת העבודה...!
על הפסוק באיכה (א, ג) "כל רודפיה השיגוה בין המצרים" מפרש האדמו"ר מקוז'ניץ: כל מי שרודף אחרי הקב"ה ישיג אותו דווקא בימי בין המצרים. יש כאן לימוד אדיר לימינו אנו: ביכלתנו להפוך כ"א ימים אלו לימים של "והיית אך שמח".
עולה מאליה השאלה: הכיצד דווקא בימי מצר אלו ניתן לרדוף ולהשיג השגות גבוהות בקרבת אלוקים?
נראה שאת המושג 'בין המצרים' אפשר להאיר מזווית אחרת: לא מלשון ימי צרה אלא ימים של גבולות צרים. בימים אלה עם ישראל נמצא בין שני גבולות. בין גבול י"ז בתמוז, היום שהתרחש בו חטא העגל, ובין גבול ט' באב, בו חטאו ישראל בחטא המרגלים. בחטא העגל הורדנו לעולם יצירה שכולה שקר: העגל. בחטא המרגלים ניטלה מאיתנו האפשרות לראות את ארץ ישראל בראייה נכונה. איבדנו את "הארץ אשר אראך". ארץ שרק במבט אלוקי ולא במבט של בשר ודם ניתן לראותה.
אנחנו חפצים לצאת מהמצר, ואנחנו מבינים שדבקות בקב"ה ויציאה מהגבולות תתאפשר אם נשמור על המציאות, שתהא ללא השקר של העגל וללא ראייתם המצומצמת של המרגלים, ראיית בשר ודם.
פנינו אל הגאולה! וכל אחת ואחת מאיתנו יכולה להניח אבן ייחודית בבניינו של הבית, ולהגשים את דבריו הנפלאים של הרב זצ"ל: "ואם נחרבנו ונחרב העולם עמנו על ידי שנאת חנם, נשוב להבנות, והעולם עמנו יבנה, על ידי אהבת חנם" (אורות הקודש ג, שכז).
תמוז
לך!
חודש טוב!!

חלף לו חודש ולפתחנו חודש חדש עם תקוה גדולה בלב ״הוא יגאל אותנו בקרוב״.
על פרשת ״מי מריבה״ בפרשתנו מובא מדרש מפתיע בילקוט שמעוני:
״ודברתם אל הסלע והיכתם לא נאמר, אלא כשהנער קטן רבו מכהו ומלמדו, כיוון שהגדיל בדיבור מייסרו. כך אמר הקב״ה למשה, כשהיה הסלע קטן הכית אותו, אבל עכשיו ודברתם אל הסלע.״
מוזר... מה משמעות סלע קטן בשנים או גדול בשנים?
סלע זקוק לחינוך...?? לא בא מדרש זה, אלא ללמדנו!!
על פי תורת החסידות לעולם ישנם שני שלבים - העולם לפני מתן תורה- היה זה עולם קטן כתינוק, ומאז מתן תורה העולם כולו התגבר. עם כל ההשתמעויות של עולם מתבגר...!
ואם בימינו אנחנו רואים שימוש בהכאה, כדי להוציא מים מהסלע חובתנו לחפש בנסיבות השינוי .
בשבוע שעבר הובלנו למנוחת עולמים את הלל הי״ד ואת הרב מיכאל הי״ד.
נשאתי עיניי לבורא עולם ושאלתיו: ״הרי אנחנו אחרי מתן תורה, ועכשיו האמצעי באמצעותו מוציאים מים הוא הדיבור?? ואנחנו, לדאבוננו רואים מכה ועוד מכה?
ומיד השבתי לעצמי, שלא בכדי אנחנו אומרים: ״דע מה למעלה ממך״. מבאר בעל נתיבות שלום - אדם, זכור שכל מה שבא מלמעלה בא ממך.
הקב״ה מנהל את עולמו על פי דרך ההתנהלות שלך. הקב״ה בוחן את התנהלותה של האומה הישראלית. אם אתה מתנהג כקטן בלי כוח של תורה - נוחתת עליך מכה, הפוגעת בצדיקים שהם קורבנות ציבור. אם נתנהג כגדולים עם כוח של תורה נזכה לדיבור.
ושוב פניתי לריבון העולמים:״ ראה עמך ישראל ! אני הקטנה, רואה צימאון גדול לקרבתך, כל כך הרבה תורה כל כך הרבה חסד, ״פנה אל התלאות ולא לחטאות!״
ממש דמעה נוחתת לי עכשיו על לחיי...!!
אז נרים את הכפפה -כל שאנחנו אמורים לעשות לשנות קמעא את הפיסוק של המשנה :״דע מה למעלה, ממך!!״
לקבל אחריות אישית על תהליכי הגאולה!!
להתפלל , שאכן נסתיימה תקופת היסורים , ונזכה לתקופה של דיבור. תקופה בה אין הסתרת פנים אלא גילוי כבוד ה!

שלך יפה

סיוון
חודש טוב!

הקב״ה ברחמיו הרבים זיכנו מחג הפסח לעבור ימים גדולים, שהכשירו אותנו לחודש סיוון- לחג מתן תורה.
אנחנו נמצאים בימים, שקבלת התורה לכל אחד ואחד ולכלל מתחדשת.
אלו ימים, שאנחנו שבים לבקש ״רצוננו לראות את מלכנו״. אנחנו מכריזים:״ שאין לנו רצון אחר אלא לקיים רצונך!!״
אנחנו נמצאים בימים, המסוגלים לאמירה ״נעשה ונשמע״. ביכולתנו להשיב עצמנו למדרגת הביטול של ״נעשה ונשמע״ כבאורו של הספורנו ״נעשה לתכלית, שנשמע בקולו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס״.
ואני שואלת עצמי, הכיצד נצליח להגיע למדרגה זו? הכיצד נפיק את מלוא עוצמת הזמן שבידינו?
הדרך האחת תפילה- סייעתא דשמיא!! אנחנו נושאים תפילה לפני הקב״ה, שיתן בנו את הכוח לו אנחנו מייחלים , להרגיש או נכון יותר לחיות את עצמנו- את אמיתות עולמנו מתוך עולמה של תורה!!
והדרך השניה- זיכוך הגוף והעלתו אל הקודש. אשתמש בלשון הזהב של בעל נתיבות שלום בספרו מועדים ב׳, עמ׳ שנ׳:״ נעשה, היינו, שנזכך את אברינו עד שמעצמם כבר ישמעו ויהיו נמשכים מאליהם לעשות רצון ה׳ כדרגת אברהם אבינו.״
שנזכה לזכך אברי גופנו לעבודתו!
שנזכה לחיות את חיינו על פי רצונו יתברך!
שנזכה לקבלת תורה מחודשת ״כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה.״ (ערבית לשבת).

חג שמח
שלך
יפה מגנס
יום ירושלים
ירושלים אורו של עולם!!
מועדים לשמחה!!

בחגיגות כח׳ באייר היה הרב ישראלי חוזר ושואל- מה עניין אמירת ״היו עומדות רגלינו בשעריך ירושלים״?
ביטוי זה היה שייך לשבים מהגלות! מה משמעותו לימינו , הרי אנו בתוככי ירושלים?
ללמדנו , שעדיין אנחנו ״בדרך״!
כל עוד לא נבנה בית המקדש אנחנו בשערי ירושלים .
אשרי, שזכינו לפני מט׳ שנים להתקדם ולזכות לשוב להר המוריה , ועל כך אנחנו מודים לך!
אנחנו משתוקקים לגאולה שלימה , ובידינו היכולת לזרז את הגאולה להתקרב בכל יום ויום לגילויה , הכיצד?
כה מתוקים דברי הבאר משה, דברים עמ׳ תתקיג׳:״ ובנה אותה בקרוב בימינו בניין עולם, שבונה ירושלים ה׳. ובמה בונה אותה - ״בימינו״- על ידי הימים שלנו, שבכל יום אדם עובד אותו יתברך על פי מעשיו בונה את ירושלים בונה את המקדש.
יש בונה ביום אחת שורה שלימה , ויש מניח לבנה אחת ״.

שנזכה!!!
אייר
חודש טוב!!

נפרדנו זה עתה מהימים הגדולים של חג הפסח בו הפכנו לעם ה׳ בחסדיו הרבים , ואנחנו בדרך להר סיני לקבל את התורה לקבל את חיינו. ובתווך חודש אייר -חודש שיש בו מאפיוני חודש ניסן ומאפיוני חודש סיוון.
חודש אייר בתנ״ך נקרא בשם חודש זיו.
״ חודש זיו הוא החודש השני" (מלכים א פרק ו פסוק א).
זהו חודש עם אור, שהוא הכנה לאור הגדול בשבועות אור מעמד הר סיני!
בחודש זה זכינו להורדת תורת הנסתר על ידי רבי שמעון בר יוחאי.
בדורנו בחודש זה בססנו את ישיבתנו בארץ ישראל. זכינו להקמת מדינת ישראל, וכלשונו של הרב צבי יהודה במלחמת ששת הימים ״חזרנו הביתה״! שבנו לכותל שריד מקדשנו, ומאז אנחנו כמהים ומתפללים לבנין בית מקדשנו.
אני כל פעם מתרגשת מחדש מהסדר המדהים הקיים בכל מהלך אלוקי . בחודש ניסן הפכנו לעם, בחודש אייר קנינו אחיזה בארץ ישראל ובחודש סיוון קבלנו את התורה.
ללמדנו, את הידוע לכולנו, שעם הנצח מקומו הטבעי בארץ הנצח והוא חי על פי תורת הנצח.
אנו נושאים תפילה , שתושלם הגאולה, משיח צדקנו יבוא ויבנה בית המקדש השלישי במהרה בימנו אמן!!
שלך
יפה מגנס

ניסן
שבוע טוב!

אבקש לשתפך בהתרגשות רבה, שאחזה בי השבת.
שלושה ספרי תורה הוצאו לקריאה , ואני מאד התרגשתי לראות את שורת ספרי התורה המוחזקים.
חשבתי בליבי- אנחנו זוכים לראות מחזה זה לעיתים נדירות . ורק בשני זמנים - בשנה בה חל ראש חודש טבת בשבת , ובר״ח ניסן החל בשבת החודש .
הרהרתי לתומי ושאלתי -האם יש איזשהו מכנה משותף בזמנים אלה, הרי עולמו של הקב״ה כה מסודר ?
התשובה - אנחנו זוכים להוציא שלושה ספרי תורה בזמנים בהם אנו מציינים ומדגישים את היותנו לעם ואת זהותנו- זהות, שירשנו משלושת האבות.
ואני... יושבת בעזרת נשים ומדמיינת את האבות מחזיקים את ספרי התורה... ולפתע מרצדות להן מילים...״וַיִּפְתַּח יְהוָה, אֶת-פִּי הָאָתוֹן; וַתֹּאמֶר לְבִלְעָם, מֶה-עָשִׂיתִי לְךָ, כִּי הִכִּיתַנִי, זֶה שָׁלֹשׁ רְגָלִים״. (במדבר כב׳, כח׳).
ואז... קלטתי... פרשת החודש, ראש חודש פסח הולך ומתקרב ולפנינו קול קורא, האומר לנו : ״ שימו לב לעבודת המידות ״.
השפת אמת כותב , ששלושת הרגלים הם כנגד האבות ועניינם המידות .״ שכל אחד נטע דרך מיוחד להכיר בו את הבורא יתברך שמו ״. ( שפת אמת מועדים ב׳ עמ׳ 281).
רש״י מפרש את דברי האתון: ״ רמז לו, אתה מבקש לעקור אומה, החוגגת שלושה רגלים בשנה ״.
השאלה העולה מדברי רש״י - מה סגולתם של שלושת הרגלים , שדווקא אותם מזכירה האתון לפני בלעם?
התשובה - על כל אדם השואף לשלמות להשלים עצמו בשלושה תחומים: תחום המחשבה, תחום הדיבור ותחום המעשה והכל שורשו בעולם המידות.
עלינו לעמול כל ימי חלדנו על תיקון המידות, ומכוח זיכוך המידות המחשבות שלנו, הדיבור שלנו והמעשים שלנו שבים להיות טהורים וזכים.
יוצא איפוא , שחשיבות הרגלים נובעת מהיותם אבני יסוד בעולמנו , וזוהי אם כן הסיבה לדברי האתון של בלעם.
מובא במסכת יבמות עט׳, ע׳א:״ שלושה סימנים יש באומה זו, רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים ״. שלוש מידות אלו ינקנו מאבותינו , והן הן הבסיס לכל המידות הקיימות באדם.
בעקבות שלושת הרגלים אנחנו יוצאים למסע אישי וציבורי להפיכת המידות הטבעיות לנו לחלק בלתי נפרד מההתנהלות שלנו בחיי היום יום .
בפסח, שהוא כנגד אברהם, אנחנו יונקים את מידת החסד.
בשבועות , שהוא כנגד יצחק , אנו רוכשים לעצמנו את מידת היראה, מידת הבושה.
בסוכות , שהוא כנגד יעקב, אנחנו מסגלים לעצמנו את מידת האמת ומידת הרחמים.

יהי רצון, שמכוח ענינו של חג הפסח נהיה גומלי חסדים ונזכה לגאולה שלימה קרובה בימינו אמן!!
אדר ב
לך!

שמו של חודש אדר מורה על מהותו: א- אלופו של עולם.
דר- בעולמנו.
הקב״ה בינותינו ועלינו לפקוח עיניים ולגלותו.
כתוב בספרים הקדושים:״ פורים- כפורים״. המכנה המשותף לפורים ולכיפורים הינו ההתפייסות של כל יהודי ויהודי עם הקב״ה. ביום כיפורים הדבקות בקב״ה היא מתוך יראה, ובפורים ההשתוקקות לה׳ היא מתוך אהבה. שני ימים אלו הינם ימים, המאפשרים להבקיע את הכל ולפתוח שערי ישועה ורחמים למעלה למעלה מכל הטבע.
ביום הכיפורים אנחנו מתעלים מעל למעלת המלאכים. אנחנו מפסיקים לחפש את הדברים החיצוניים, הטורפים דעתנו, ושבים לעצמנו ״עם קדוש ממלכת כהנים״. בפורים אנחנו לובשים את בגדי האמת שלנו בגדי כהונה. כן, לנו יש לבוש אחד, לבושו של כהן -״ממלכת כהנים״.
יתכן, שבמהלך השנה אנחנו מתחפשים ומתלבשים בבגדים, שאינם תואמים למידותנו..!!
מגיע חג הפורים, ואנחנו מורידים את המסכה ומתחפשים למה שאנחנו באמת - כהני ה׳!!
לא קשה לנו להיות אמיתיים עם עצמנו ולהיות אנחנו. רק נזכור, שהקב״ה דר עמנו- העם הקדוש!פרשת פיקודי נפתחת במילים:״ אלה פיקודי המשכן משכן העדות״.
( שמות לח׳, כא׳).
שואל האדמו״ר מלובאוויטש שתי שאלות האחת - מה משמעות הכפל משכן משכן הרי אין מילה מיותרת בתורה? והשניה- מדוע במשכן השני מופיעה המילה עדות?
תשובתו- לקב״ה ישנם שני בתים. בית בעולמות העליונים ובית בעולם שלנו, ודווקא בבית השני ה׳ חפץ והוא הוא עדות לקב״ה .
הקב״ה רוצה לדור כאן בעולמנו. ואנחנו עדיו הנאמנים נרים את העולם לקדושה, ולא נשאירו בלבוש החול שלו.
חג הפורים מתנהל כולו בתוך הטבע ובמציאות של חול יום יומי בהסתרה מוחלטת של הקב״ה אך..
נתבונן בדבריו הנפלאים של ר׳ נחמן ״ואפילו בהסתרה״ :״... מאחר שאיננו יודע כלל שצריך לבקש אותו יתברך, כי אינו יודע כלל שצריך לבקש אותו יתברך, כי אינו יודע שהשם יתברך נסתר ממנו, כי ההסתרה עצמה נסתרת. אבל אפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בודאי גם שם מולבש השם יתברך, כי בלעדי חיותו לא היה קיום כלל״. (ליקוטי מוהר״ן נו׳ אות ב׳).

יהי רצון שנזכה במהרה לגילוי ה׳ בעולם!!

פורים שמח!!
נשמח לביקור בפורים בביתנו סירקיס 6 ירושלים
שלך
יפה מגנס

פתיחת סמסטר ב
לך!

בשעה טובה ומוצלחת פתחנו את סמסטר ב׳ במכללה.
כה מתאים, שההתחלה תהא בתחילת חודש אדר אי.
מובא בספרים הקדושים, שחודש אדר א׳ מיוחס לשבט לוי, שבט המשוררים והמנגנים.
כפתיח לימי השמחה ימי הפורים מוגש לנו הכלי לשמחה שירה ונגינה. מקור השירה והנגינה בכיסופים וגעגועים לא-ל חי.
כה נפלאים דברי האדמו״ר מחב״ד הזקן: ״הלשון הוא קולמוס ללב, והשירה היא קולמוס הנפש״.
שנזכה, לחיים מלאי רינה והודיה לבורא עולם על כל חסדיו!!

בהצלחה מתוך רינה!
שלך
יפה מגנס
ט"ו בשבט תשע"ו
ממני אליך!
בחגיגת המטעים במגדיאל נתכבד הרב קוק בנטיעה ראשונה, כשקם לטעת התרגש מאד, עיניו זלגו דמעות, ופניו כלפיד אש. כשהגישו לרב את המעדר, סירב לקחתו. התכופף, ובידיו טיפל ברגבי האדמה, כשכולו נתון ברעדת קודש.
אחד המקורבים ביקש הסבר לפעולת הרב, וזו היתה תשובתו:
"נטיעת עץ פרי בארץ ישראל אין זו סתם פעולה חקלאית זוהי דבקות במידותיו של הקב״ה, שאף הוא התעסק במטע הארץ תחילה" (מועדי ראיה, עמ׳ 213).
למדנו הרב קוק, שמכוחה של ארץ ישראל אנחנו מסוגלים לגלות את האור האלוקי בטבע, ושעלינו מוטלת החובה לשאוף ללכת בדרכי ה׳ ולאמץ מידותיו בכל פעולה ופעולה שאנחנו עושים.
חודש שבט, המעורר את החיבור שלנו לארץ ישראל ואת הכיסופים שלנו לגאולה, מדגיש לנו שלעם הנבחר ארץ נבחרת. ארץ ישראל היא היא הארץ המאפשרת את העלאת הטבע, העלאת החומר לשמיים.
אומות העולם מתקוממות על מחשבת ישראל לעבוד את ה׳ בעולם החומרי ולרוממו. בהבנה שלהם אי אפשר לחבר חומר לקודש.
מאז שבנו לארצנו, ועסוקים אנו מתוך סייעתא דשמיא הן בבנינה החומרי והן בבנינה הרוחני, אומות העולם מתגעשות ומנסות בכל דרך אפשרית לעצור את חיותנו- לעצור את פריחתנו.
מי כמונו מרגיש את הנאמר, ש״ארץ ישראל נקנית ביסורים...״
דם רב ניגר על אדמתנו - אדמת ה׳ האהובה!!
אנחנו מפילים תחינה ושופכים לבנו ליושב במרומים, שתשפוכת דם הצדיקים תפסק, ונזכה לגאולה.
אנחנו מבקשים להתעסק בישובה של ארץ ישראל. להפריח את ארץ קודשנו בריבוי לימוד תורה, ולטעת בה אילנות.
נתחזק ונתגדל מדבריו הנפלאים של הרב חרל״פ: ״אי אפשר להמלט מהצרות והיגונות שבעקבתא דמשיחא זולת על ידי צפיה לישועה״. (מעייני הישועה, עמ' קפז׳).
יהי רצון, שנזכה במהרה לבנין הבית השלישי ולגאולה שלימה!!
דברי פרידה על הרב יהודה קופרמן זצ"ל
'אבד צדיק מן הארץ'

זכיתי להכיר את הרב קופרמן המחנך הגדול, מחולל מהפכת המחנכות והמורים המקצועיים במערכת החינוך בארץ לפני ל''ו שנים.
בעיני הרב קופרמן היה חדא בדרא - אחד מל''ו צדיקים.
זיכני הקב''ה לעמוד בראש האולפנית בתל אביב, אזי היה ברור לנו, שהאולפנית איננה יכולה להגיע לעוצמתה החינוכית, רוחנית ופדגוגית מבלי להפגיש את כל הבאים בשעריה עם הרב קופרמן. רוב מורות האולפנית היו בוגרות המכללה במודע.
פניתי לרב קופרמן בשעתו וביקשתי ממנו לכבד אותנו ולהטעים אותנו ממאמרי השפר ומתורתו. הרב הסכים ללא שום היסוס למרות, המרחק הגאוגרפי. תשובתו החיובית של הרב היתה מלווה בחיוך, בשמחה ומלאת ענווה, הרגשתי את החום דרך הטלפון.
הרב קופרמן הגיע מס' פעמים ואנחנו זכינו!!!!!!!!
משנת התשע''ה זיכני הקב''ה לעבוד במכללה. פה הכרתי את הרב יהודה קופרמן האבא של כולנו.
השתדלתי להסתובב במסדרונות המכללה כדי לפגוש את הרב.
להרגיש כאילו את לבד עכשיו בעולמו. מאור הפנים ואמרות הכנף פשוט הצמיחו אותי והוסיפו לי קומה.
בראיון ,שערכתי עם הרב קופרמן לפני שעור לשנה א' בנושא לימוד תורה לנשים, יצאתי נפעמת מהתוכן, מהסגנון, מהרכות ומהחדות.
מספר משפטים שספגתי במשך השנה:
1. תורה על טהרת הקודש.
2. יש מאין באת והעיקר לאן אתה הולך.
3. תורה בגובה השמיים.
4. הבנת התורה מתחילה בפשוטו.
5. כי הם חיינו ואורך ימינו - בית של תורה!!!!


טבת תשע"ו
חודש טוב!

חודש טבת נפתח בהדלקת נרות החנוכה, ואנו מייחלים, שמכוח הדלקה זו נזכה שכל החודש יהיה מלא אור- מלא טוב!
הקב״ה בחסדיו המרובים נתן לנו שני כלים, שבאמצעותם נוכל להמשיך ולהפיץ את האור - אור התורה ואור המצוות ״כי נר מצווה ותורה אור״( משלי ו׳, כג׳). כל שעלינו לעשות הוא לנתב את אורחותינו לאור אורות אלו, ובעזר ה׳ נזכה להפיץ אור גדול בעולמנו!
השפת אמת מלמדנו, שפרשות השבוע הנוכחיות הן הוראה לדורות, הכיצד שלהאיר את האור האישי ואת האור הציבורי. כיצד להתמודד עם כוחות הרע הן במישור הפרטי והן כאומה נבחרת.
יעקב אבינו הכין עצמו למפגש עם עשיו בשלושה דברים: דורון, מלחמה ותפילה להדריכנו ״ג׳ ענינים צריכים להיות לאדם בעבודת ה׳ יתברך להלחם עם הסטרא אחרא״. ( שפת אמת, וישלח תרמ״ה).
הדרך הראשונה היא דרך אהבה. זו היתה עבודת אברהם אבינו. לגרש את הרע על ידי הגברת הטוב!! להאיר בתוך החושך!!
הדרך השניה היא דרך הגבורה. זו היתה עבודת יצחק אבינו. מיגור הרע על ידי יראה מפניו והתרחקות מנתיבותיו!! להאיר מחוץ למגרשו של החושך!!
הדרך השלישית היא דרך התפארת- מידה המשלבת אהבה וגבורה. יעקב אבינו קיפל בעולמו את כל הבחינות של האבות. חימש עצמו בכל הכוחות לקראת מפגשו עם עשיו. ולמיזוגם המושלם של הכוחות היה עליו להרבות בתפילה. יעקב אבינו התקין תפילת ערבית בתוך החשיכה- יעקב אבינו למדנו לצפות ולקוות, שהאור האלוקי ירד לעולם ויפזר את החשיכה!!
יהודה במפגשו עם יוסף נוקט באותם דרכים. כתוב במדרש רבה על הפסוק: ״ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני...״ (בראשית מד׳, יח׳) : ״ר״י אמר הגשה למלחמה, ר״נ הגשה לפיוס ורבנן אמרי הגשה לתפילה.״
אנחנו השואפים לגעת במעשי אבותינו מבקשים מבורא עולם, שיסייע בידינו להאיר את עצמינו ואת העולם באור אהבה, להאיר באור הגבורה ולהאיר באור האלוקי האין סופי באורה של תורה ובאורה של תפילה!!
שנזכה לגילוי אורו של משיח צדקנו במהרה בימינו אמן!!

שלך
יפה מגנס


כסלו תשע"ו
חודש טוב!

חודש כסלו הבא עלינו לטובה הוא חודש האור.
ברצוני לשתפך בהגיגים על ההלכה "הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד".
וכך כתב אחד מגדולי החסידות – "מצוות נר חנוכה הייתה חביבה עלי מאוד... והתענגתי לשבת בחדר שבו הנרות, לראותם ולהסתכל בהם בכל רגע... והייתי שש ושמח בהם הרבה". היוצא מהנהגה זו, שיש כפשוטו ממש להתבונן בנרות החנוכה ומתוכם להוסיף קומה רוחנית .
בעל נתיבות שלום בעניני חנוכה עמ׳ קיט׳ כותב:״...שנרות חנוכה יאירו את המחשבה של יהודי, להרגיש ולראות באור אלקותו יתברך, שהמלך הגדול עומד עליו ורואה מעשיו, ... ועוד להודות ולהלל, שיכיר שכל יעודו הוא להודות ולהלל לשמך הגדול״.
לפנינו חודש שלם להכין את עצמנו לסגולתם של נרות חנוכה. כל שעלינו לעשות הוא להתחיל להשתמש ביתר שאת באור המיוחד, שהקב״ה העניק לכל אחד ואחד. כה מאירי עיניים דברי ר׳ נחמן בליקוטי מוהר״ן, תורה קפח׳: ״לכל אחד גילוי של אור מסוים מהתורה. לכל אחד תפקיד לקיים כאן בעולם ודרכו להאיר את ההארה השייכת לו מהתורה״.
נישא תפילה, שמתוך גילוי האור האישי ושמתוך יחודם של נרות חנוכה יבקע האור הגדול אורו של משיח צדקנו במהרה בימינו אמן!!

חג חנוכה שמח ומאיר!!
נשמח לביקורך בימי החג!!
שלך
יפה מגנס

חשון תשע"ו
חודש טוב, חודש של בשורות טובות!
אפתח בדבריו של הרב צבי יהודה על פרשת נח:״העולם כולו, מראשיתו, מלא סיבוכים, וטעות מרה מאוד היא לחשוב שהעולם חלק. עלינו לברר את היחס שבינינו לבין העולם. "כי יתן בכוס עינו יתהלך במישרים" (משלי כג), אומרים חז"ל: שיכור, העולם נדמה לו כמישור. אבוי לדמיון כזה. אשרינו שזכינו לתקנה של אורה של תורה, המבררת דרכנו בתוך כל הסיבוכים. "כי יצר לב האדם רע מנעוריו". לכאורה, זוהי סתירה לגישה האופטימיסטית. מצד עצם היצירה, אין ספק, שאשרינו שמקורנו בחלק א-לוה ממעל, קדוש וטהור, אלא כשמופיע הזיווג הזה, שבינינו ובין העולם, מופיעים הסיבוכים והמבוכות״.
אנחנו חיים בימים טרופים בצל איומי טרור. אנחנו מלווים למנוחת עולמים הרוגי מלכות. הלב דואב, והעיניים דומעות, וכל שאנו מבקשים:״ יהי רצון שחודש זה יהיה סוף וקץ לכל צרותינו... כי בעמך ישראל בחרת מכל מכל העמים״ ( תפילת מוסף לראש חודש).
ובתוך הצללים אנחנו זוכים לראות הרבה חסדים ועל כך אנחנו מודים לך!

אנחנו- משפחת המכללה המלוכדת התחילה בעוז ובענווה השבוע את שנת הלימודים התשע׳ו .
אברכך - יהי רצון ששנה זו יהיה בה כל מה שאמר הגאון מווילנה על המילה בראשית:
בטחון
רצון
אהבה
שתיקה ושמחה
יראה
תכלית- תורה.

בתפילה לרפואה שלימה של הפצועים!
בהצלחה
סוכות תשע"ו
לך!

אני כמו כל עם ישראל עדיין אפופה התרגשות מהיום הקדוש והנורא.
עדיין ברקע במלוא עוצמתן מתנגנות המילים ״אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה״
... ״ה׳ הוא האלוקים״... מתפילת כל נדרי עד נעילה.
אנחנו זוכים בימים אלו לעבור מהתעלות רוחנית מתוך דין להתעלות רוחנית מתוך שמחה. מה גדלו חסדיו של אבינו מלכנו לתת לנו דרכים רבות, המשלימות זו את זו, כדי להגיע למדרגת ״הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך״.
השפת אמת תרל״ח מבאר מעבר זה בדרך מופלאה: ״זמן שמחתנו- דכתיב ״לישרי לב שמחה״. לכן אחר ראש השנה ויום הכיפורים שנעשים בני ישראל ישרי לב. דכתיב האלוקים עשה את האדם ישר. ורק על ידי לכלוך העוונות חשבונות רבים. ולכן אחרי ימי הטהרה מתעורר השמחה״.
נטהרנו ואנחנו שמחים, ואת הדרך לשימור מדרגות גבוהות אלו ניתן ללמוד מדברי רש״י על הפסוק, שנקרא השבת לב׳, י׳: ״ימצאהו בארץ מדבר״. ״אותם מצא נאמנים בארץ המדבר שקבלו עליהם תורתו מלכותו ועולו״. הנלמד מדברי רש״י, שנאמנות כל אחת ואחת מאיתנו לבורא עולם מורכבת משלושה יסודות הכרחיים- הליכה לאור תורתו, המלכתו עלינו וקבלת עולו.
נשאף להמשיך לעלות מעלה מעלה ומכוח זה לפנות לקב״ה בתפילה:״ פתח שער בעת נעילת שער.״

פתקא טבא

הימים הנוראים
כדאי לאמץ...!

מהיום יח׳ באלול -יום הולדת הבעש״ט, בעל התניא ויום פטירת המהר״ל - עד ראש השנה ישנם שניים עשר יום. לשיטת חב״ד, הקב״ה נתן לנו בימים אלו מתנה אדירה. בכל יום יש לעשות חשבון נפש כנגד חודש שחלף, כלשונו של האדמו״ר מלובאוויטש -״ יום כנגד חודש״. הכיצד? נסי לחשוב על קבלות שקבלת, חשבי בכל יום על מהותו של החודש, חשבי על התפילות המיוחדות של החודש ועשי חשבון נפש אם נתת משמעות לזמן המסוגל. היום - הוא כנגד חודש תשרי התשע״ה, מחר- כנגד חודש חשוון... וביום השתיים עשרה ערב ראש השנה נזכה לתקן את אלול העכשוי.
לדוגמה: בחודש חשוון מתחילים ״ותן טל ומטר״. אעשה חשבון נפש אישי כמה הכרת טוב היה לי על שפע המים וכו׳.
ואם חלפו להם הזמנים מבלי נתינת דעת למהותם, אבקש מהקב״ה, שיסייע בידי לחיות חיים משמעותיים, הנותנים טעם לזמן.
זהו חשבון נפש, המתקן את העבר ובונה את העתיד!
אדיר הוא!! אין עוד מלבדו!! איזה עולם מופלא, עולם מסודר ושטוף רחמים!!
אני מאד אוהבת מסעות אישיים - אז אצא לי אי״ה למסע אישי בעקבות הזמן, ואשמח שתלווי אלי.

שלך
יפה מגנס


ממני אלייך - תשע"ה
אב תשע"ה
משהו לנשמה...
״משנכנס אב ממעטין בשמחה״.
בתורת החסידות מפרשים, שיש למעט בשמחה חיצונית, ולפנות את עצמינו לשמחה פנימית. שמחה, שמקורה בברור אמיתי ליעודנו בעולם, בירור, שיוביל אותנו לשיא פסגתנו- ״להראנו בבנינו ושמחנו בתיקונו״.
בתי המקדש חרבו בגין השחתת המידות, ועלינו עתה להוריד את הבית השלישי על ידי זיכוך המידות.
לשיטתו של הבעש״ט ישנם שלושה שלבים יסודיים לתיקון המידות - הכנעה, הבדלה והמתקה. הכנעה- אנחנו איננו מאפשרים למידת הגאוה להכתיב את חיינו. אנחנו נכנעים לפניו יתברך בשמחה. הבדלה- חובתנו לברר מהן המידות הטובות. אנחנו יוצאים למסע אישי להרחיק את עצמנו מהמידות הרעות. זאת אנחנו עושים על ידי לימוד מעמיק בסוגיית המידות. והמתקה- עלינו לקחת נטיה רעה, שקיימת בי ולהפוך אותה למידה טובה.
כל שלושת שלבים אלו יעשו מתוך שמחה. עלינו לזכור, שהשמחה היא המנוע לתקווה ולצפייה. שמחה היא היא הדרך לבנייה ולצמיחה. היא היא המפתח לעתיד.
בכל יום ויום האדם צריך לצפות לישועה, ובמיוחד בימים אלו. ימים אלו הם ימים בהם נולד משיח צדקנו, ועלינו להגביר את ציפייתנו לגילוי משיח צדקנו ולהרמת קרנו. עלינו להגביר את געגוענו לשיבת ה׳ לציון, שנזכה ״לאור חדש תאיר על ציון״.
אסיים בתפילה, שהיא כה רלוונטית לימינו אנו: ״יהי רצון שיבנה בית המקדש, ותן חלקנו בתורתך, ושם נעבדך ביראה כימי עולם וכשנים קדמוניות״

תמוז תשע"ה
חודש טוב לך, סטודנטית יקרה!
ולסיומה של שנה...
אני מבקשת להודות. להודות לקב״ה על הזכות להיות חלק מהמכללה- מהמפעל החינוכי האדיר, שהקים הרב יהודה קופרמן שליט״א.
תודה להנהלה על האימון בעבודתי, והאפשור להבין שהשמיים הם הגבול.
תודה לגו׳זיאן המזכירה האקדמית, הפורשת לאחר שלושים ושש שנים של מסירות גדולה. גו׳זיאן היתה מורת הדרך שלי בשנתי הראשונה במכללה.
תודה על הזכות להכיר אתכן כקבוצה וכל אחת ואחת עם האור המיוחד שבה.

למכללה מעלות רבות, אך המעלה שכבשה את ליבי - עין טובה.
במהלך שנה זו זכיתי להרבה עיניים טובות, עיניים האומרות תודה. זה אפשר לי השתלבות חלקה ומהירה.
עין טובה היא אחד המפתחות המרכזיים ליחסי אנוש תקינים ובריאים, ואשרינו, שאנחנו מאמצים אותה.
רבותינו ציינו, שחודש תמוז מיוחס על פי סדר הדגלים לשבט ראובן. לאה קוראת לבנה בכורה ראובן ״כי ראה ה׳ בעוניי, כי עתה יאהבני אישי״ (בראשית כט״, לב״). זהו המקור לדברי חז״ל, שחודש תמוז הינו חודש המסוגל לפיתוח כוח הראיה.
פרשת קורח אותה נקרא השבת גם היא עוסקת במידת העין הטובה. מדרש רבה במדבר פרק יח׳, ח׳ שואל: ״ קורח שפיקח היה מה ראה לשטות זו, אלא עינו הטעתו. ראה שלשלת גדולה עומדת הימנו״.
על מדרש זה שאל ר׳ אברום שפירא זצ"ל ראש ישיבת מרכז הרב-״ הכיצד אדם, שיש לו ראיה למרחוק, לא ראה את ההוה, ולא השכיל לראות שעומד הוא לאבד עולמו?״ תשובתו - זו היתה בעייתו קורח, שראה רק בעין אחת ולא בשתי עיניים - ״עינו הטעתו״ לשון יחיד. חובת האדם לראות בשתיי עיניים.
בעין אחת יש להכיר את המציאות בעין בוחנת ומבינה. ובעין השנייה יש להתבונן במבט לזמן העתיד. להעריך נכונה מהן ההשלכות שתהיינה לכל מעשה ומכל החלטה. רק התבוננות טובה תוביל את האדם למעשים אמיתיים ובונים.
ומעל לזאת, על האדם להסתכל על המציאות דרך שתי עיניים- העין האחת תגלה את גדלות ה׳, והעין השניה תראה את שפלות האדם. אלו הם שניים מהנתיבים להפיכת מידת העין הטובה למידה טבעית החקוקה בנו.
במכללה זכיתי להפגש עם אנשים שעבודת ה׳ היא נר לרגליהם- אנשים, המבקשים קרבת ה׳ וחשים את גדולתו, וכלשונו של הרב יהודה קופרמן: ״במכללה לומדים מקצועות קודש על טהרת הקודש״. כל זאת בליווי של הבנה מעמיקה למקומו של האדם ביחס ליוצרו.
במהלך השנה למדנו בצוותא את מהות האדם ומידותיו. המוטו לנושא זה היו דבריו של הרב צבי יהודה זצ׳ל :״לעולם יהא אדם ירא שמיים״ אם תהיה בן אדם- אם תשכיל להתבונן מיהו אדם במילא תגיע ליראת שמיים.

יוצאים אנו לחופשה, ונשוב אי"ה עם כוחות מחודשים מתוך התעלות רוחנית אישית וציבורית אחרי הימים הנוראים. איש איש ושליחותו החדשה. הכל מתוך שאיפה לבניית קומה נוספת בבנין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו אמן!
שלך
בהוקרה רבה

סיון תשע"ה
חודש טוב!
התרגשות רבה אוחזת אותי מידי שנה בהגיע ר"ח סיוון. שוב אני זוכה לקבל את התורה, שוב אני מכריזה עם כל עם ישראל : ״רצוננו לראות את מלכנו״. וברקע מתנגנת לה כבר מנגינת הימים הנוראים- אבינו מלכנו.
״ביקש הקב״ה ליתן תורה לישראל בשעה שיצאו ממצרים, והיו חלוקים אלו על אלו...
כשבאו לסיני הושוו כאגודה אחת. אמר הקב״ה: ״התורה כולה שלום, ולמי אני נותנה? לאומה שהיא אוהבת שלום״ (ילקוט שמעוני שמות יח׳, סעיף רעג׳)
מדרש זה נוגע בנימי נפשי. זכיתי להיות בת לאומה, שהקב״ה כינה אותה- ״אוהבת שלום״.
המדרש מלמדנו, שהקב״ה הטביע בנו את מידת השלום. תפקידנו להרבות באהבת ישראל, כי במהותנו אוהבים אנו איש את רעהו. מה מאד נפלאים דברי הרב קוק בערפילי טוהר לא׳ : ״אין לי כל צורך לכוף את רגש אהבה זה, הוא נובע ישר מעומק הקודש של החכמה של הנשמה האלוקית״. כל שעלינו לעשות הוא להתעלות מעל שטף החיים, שלעיתים מטיל פירוד. מצווים אנו על ״והאמת והשלום אהבו״. מודרכים אנו מפי עליון, שרק אם נחיה חיים על פי התורה, שהיא היא האמת, נצליח להגיע לשלום!.
עם שיש לו מטרה אחת יכול להגיע לאחדות, וכולנו כבר הצהרנו לפני כל העולם את מטרתנו המשותפת: ״נעשה ונשמע״.
עם שעומד מאוחד ״כנגד ההר״- שאחדותו סביב המצוות, שנתנו בסיני, עליו השלום ישכון.
יהי רצון, שהקב״ה יסייע בידנו להשיג את החלק היחודי שלנו בתורה. שיזכנו להאיר את העולם באור המיוחד של כל אחד ואחד, וכל האורות יחדיו יצרו שלהבת אש אדירה העולה למרומים.
אייר תשע"ה
חודש טוב!
הרב צבי יהודה זצ״ל הדגיש בפני תלמידיו,שהתכונה הנשימתית הגזעית הישראלית - שורשה מאברהם אבינו.״השורש הנשמתי האופיי, המידותי, החיוני שלנו הוא מיסוד אברהם אבינו, עוד לפני מתן תורה וממנו אפשר להגיע למתן תורה. בתור נכדים של אברהם אבינו זכינו למעמד הר סיני.״דרך ארץ קדמה לתורה״ מידות קודמות למצוות, בלי הכשרה, בלי טהרת המידות - אין אפשרות לזכות לכתר תורה. אשרינו שזכינו להיות קבועים בישיבה ולעסוק בלימוד תורה. אבל כל שקידת התורה יכולה לבוא רק על יסוד טהרת הנפש והמידות. רק מתוך אברהם אבינו מגיעים למשה רבנו״(שיחות הרב צבי יהודה,כי תישא תשל״ג). זו מעלתם וכוונתם של ימי ספירת העומר. יום אחר יום אנו מטפסים בגאון ,שלב אחר שלב מפסח- זמן חרותינו לעבר היעד הנכסף שבועות- זמן מתן תורתינו. דרך זו נעשית מתוך זיכוך המידות, כשבכל יום מידה חדשה נוספת. מידה, המעצימה אותנו ומאפשרת את עלייתנו.
ובתווך- יום השואה והגבורה, יום העצמאות וכח׳ באייר. על ימים אלו אמר הרב צבי יהודה זצ״ל בשיחתו פרשת וירא, סדרה ב׳ בע׳ 19:
״כי עין בעין יראו בשוב ה׳ ציון״ ( ישעיהו, נב׳, ח׳)
לכאורה עין בעין בשוב ה׳ הוא ביטוי סתום. איך אפשר לראות עין בעין? אלא, פירוש הדבר שיש לכוון את העין האנושית שלנו מול העין האלוקית, ואז רואים בשוב ה׳. כמו כן יש ביטוי בתורה ״פנים בפנים דבר ה׳ עמכם״. הכוונה היא שיש שייכות ודבקות הדדית שומע ומשמיע, רואה ונראה. על האדם לכוון פניו מול פני ה׳, לכוון את עינו מול העין האלוקית, מתוך שייכות ודבקות.אחרת מופיעים סיבוכים. העין האנושית היא מצומצמת, שטחית ומסלפת, האדם יראה לעניים, ועין ה׳ היא פנימית ועמוקה ״ה׳ יראה ללבב״. כשאדם מכוון עינו לעין של מעלה, מסדר אותה כך שיסתכל מתוך העין של מעלה אז הוא רואה ״בשוב ה׳ ציון״. אמנם יש הרבה סיבוכים וקשיים ואף על פי כן כשזוכים לכך, רואים ראיה ברורה בשוב ה׳ ציון וסוף כל הסיבוכים להתיישר. ״והיה העקב למישור״. שנזכה לגילוי כבוד אלוקים, לביאת משיח צדקנו,לבנין בית בחירתנו ולגאולה קרובה בימינו אמן!
יפה מגנס

ניסן תשע"ה
בעל נתיבות שלום במאמרו פסח חג האמונה עמ׳ קלה כותב: ״וליל הסדר ליל גילוי שכינה הוא ראש השנה לאמונה אשר ממנו השפעת האמונה בלב יהודי לכל השנה. ומבהירות האמונה של הלילה הזה זוכים לחיות חיי אמונה בכל השנה.״
נצטוונו לספר בלילה זה סיפור יציאת מצרים, להשריש בלבנו את האמונה ולמשוך אותה למציאות העכשוית. וכל המרבה לספר הרי זה משובח- הוא משביח את עצמו ומתרומם עוד מדרגה באמונה שהיא אין סופית. גם אחרי שעם ישראל ראו בעיניהם על שפת הים, ואמרו זה קלי ואנווהו כתוב ויאמינו בה׳ ובמשה עבדו. מה שייך ויאמינו אחרי שראו? מכאן אנו למדים, שיש אמונה גבוה מעל לגבוה.
איך מגיעים לחיות אמונה? איך מגיעים לתחושה כאילו יצאנו ממצרים?
לא בכדי התחלנו לקרוא בפרשות השבוע את חומש ויקרא.
הבאר משה בפרושו על פרשת ויקרא כותב - מעלת הקורבנות הינה ההבנה ,שהכל מאת ה׳ יתברך, ומקריבים אנו קורבנות אליו יתברך מתוך רצון להתקרב. בימינו כשעדיין לא זכינו, קבלנו מתנה נפלאה וזוהי תפילה. זו הדרך האדירה לחוש את ה׳, לדבר אליו ואיתו ולהתקרב.
במסכת ברכות טז׳, ב׳ מובא, שהתפילה נקראית נשיאת כפיים. הוא שאמר דוד המלך בתהילים סג, ה :״בשמך אשא כפי״
ומדוע התפילה מכונה נשיאת כפיים?
אדם, המרים ידיו כלפי מעלה, מצהיר: "אין לי מעצמי מאומה והכל אך ורק ממך״. אי אפשר להתקרב, אי אפשר להקריב קורבן- ובימינו להתפלל, אם לא מאמצים את מידתו של משה העניו מכל אדם, מכוח מידה זו זכה ל״ויקרא אל משה״. כתיב א׳ זעירא, כי משה רבינו זכה לקריאה אלוקית על כי מיעט עצמו.
יוצא איפוא, שרק בעל ענווה זוכה להיות איש אמונה, זוכה לגאולה אמיתית, להבין את עולמו- להבין את אלוקיו ובמילא את עצמו.

פסח כשר ושמח


אדר תשע"ה
משהו לנשמה..
משנכנס אדר מרבים בשמחה!

בברכת החודש אנחנו מתפללים לקב״ה: ״שימלא משאלות לבנו לטובה״. בבקשה זו אנו שוטחים בפניו שתי בקשות שהן אחת- שכל פרט ופרט יצליח להגשים כיסופיו, ומכוח השגת משאלות ליבו כלל האומה הישראלית תזכה אף היא להגשמת משאלותיה. הפרט בונה את הכלל וממנו יונק את מהותו. ראיה מוכחת למחשבה זו הינה פרשת שקלים, שקראנו השבת:״זה יתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקודש..״ (שמות ל, יג) כל יחיד יכול להגיע לשלמותו בהצטרפו לאחר.
הספורנו על הפסוק הראשון בפרשת משפטים ,שקראנו גם בה השבוע( זכינו לשבת גדושת פרשות ותפילות) מבאר,שבפרשה הקודמת פרשת יתרו היתה אזהרה ,שלא לחמוד כל אשר לרעך, ובפרשתנו ישנן הנחיות ברורות ומפורטות בהאשר לרעהו. אכן אני חצי מחברי, אך לכל אחד ואחד יש החלק ,שנתן לו הקב״ה, וכל השמח בחלקו עשיר ומאושר הוא.
שנזכה לימים של שמחה. נשוב בשמחה ללימוד סדיר במכללה מלאים באורה של תורה ובדיבוק חברים.
חודש טוב

שבט תשע"ה
לך!
החל מהיום א׳,יב׳ שבט את נכנסת לתקופת מבחנים לסיכומו של סמסטר ברוך עשייה אישית וקבוצתית.
אני מברכת אותך, שהשתדלותך בליווי תפילה אישית לקב״ה, תצא מן הכוח אל הפועל- הצליחי בכל המבחנים.
המבחנים במכללה הם ענף מתוך מבחני החיים העומדים לפתחנו. רצוי לאמץ שתי תובנות כדי לעמוד באתגרים: א.אין עמל ללא תוצאות ב.אמונה שלימה וכנה, שאת עולה שלב נוסף לעבר שליחותך האישית.
השבוע נחוג את אי״ה את טו׳ בשבט.
הגמרא בשבת לא׳ כותבת:״ אמר ריש לקיש: מאי דכתיב ( ישעיהו, לג) והיה אמונת עיתך חסן ישועות חכמת ודעת וגו׳- אמונת - זה סדר זרעים עיתך- סדר מועד..״. וזה לשון התוספות בגמרא :״מפורש בירושלמי שמאמין בחי עולמים זורע״.
האדם הזורע בעל אמונה הוא. הוא משקיע בזריעה מתוך אמונה, שזריעתו תניב פירות בעזרתו יתברך.
הסתכלי על המבחנים כנטיעות, שיניבו פרות.
זכרי, הבחינה האמיתית שלנו כעם ה׳ הינה השאיפה המתמדת לעלות בסולם הרוחני, ושכל מעשינו יהיו ישרים ומכוונים להגשמת שאיפה זו.
שלך
יפה מגנס

טבת תשע"ה
לך!
חודש שבט זכה בכל מערכות החינוך להיות חודש המבחנים, ותהיתי לעצמי מדוע ? אני חושבת ,שהתשובה הינה-זהו חודש של בשורות טובות. חפץ הקב״ה בהצלחתו של האדם במה שעמל, ומכוח זה הוא זוכה להצלחה בכל המבחנים.
ואולי... תמיד כדאי לזכור ,שהמבחן האמיתי הוא מבחן החיים ,שאליו ישנה אך תשובה אחת: ״בקשתי קרבתך״.
חודש שבט במהותו מחבר אותנו אל הקשר הטבעי שבין עמנו לבין ארצנו הקדושה.
הרב חרל״פ כותב במי מרום, מעייני הישועה עמ׳ רסה׳: הגוף נוצר להיות כלי לנשמה וכל מה שהגוף יותר שלם גם הנשמה שלימה. כך הוא אצל הפרט וכך הוא אצל הכלל. ארץ ישראל היא הגוף של ישראל ובלא גוף אין נשמה״.
הדרך להשגת השלמות הגופנית היא על ידי קיום המצוות. בכל מצווה, שאנחנו מקיימים אנחנו מרוממים את אברי הגוף ומקדשים אותם.אברי הגוף הם הם הכלי,שבאמצעותם אנחנו מבצעים את כסופי הנשמה לקרבת אלוקים ,ובכך הנשמה מגיעה לשלמותה.
ארץ ישראל היא הגוף של עם ישראל ועל ידי קיום מצות ישוב ארץ ישראל מתגלה נשמת עם ישראל.
השפת - אמת כותב על פרשת בא אותה נקרא השבת:״ויש לאדם לבטל עצמו לצאת מן הטבע להתלבש כולו באור המצוות״ ( שמות, עמ׳120).
בחודש שבט חודש הטבע בו אנו מציינים את טו׳ בשבט ,מחדדים בפנינו את הדרישה להרים את הטבע דרך קיום המצוות לעולם של קודש ושל טוהר.
שנזכה לברכת ה׳ בכל המבחנים ולצמיחה אישית וציבורית מתוך קדושה.
חודש טוב
שלך
יפה מגנס

כסלו תשע"ה
לך!
חג חנוכה שמח!
נמצאים אנו בימים, שסגולתם להאיר ומחובתנו להגשים מעלת ימים אלה.
על הכתוב ״ויטמאו כל השמנים״ מביא השפת אמת,חנוכה עמ׳ 215,את דברי אביו החידושי הרי״ם:״נשאר פך שמן אחד,שפך זה רמז שלעולם נשאר נקודה בישראל אשר הקב״ה מגן עליה שלא יש שם מגע נכרי ועל זה נאמר מגן אברהם״.
כותב השפת אמת,שתפקיד כל אדם להאמין ולחפש את הנקודה הגנוזה שבו. והנקודה היא הנשמה האלוקית ״אלוקי, נשמה שנתת בי״. ומהו הנתיב לגלותה בעולם? קיום המצוות. המצוות משמשות כנרות ומאירות לאדם את הדרך בחיפושו אחר נשמתו.
זוהי הסיבה לרצון העז של מלכות יוון ״להשכיחם תורתך״. לגרום לכך שתורתנו תהא כשאר החוכמות האנושיות. תורתנו איננה כשאר החוכמות. זוהי תורה אלוקית הפועלת על האדם- תורת חיים היוצרת חיים נשמתיים רוחניים, זוהי תורה ,המחוללת התעצמות והתקדמות בהווית האדם- הנוגעת בנקודה הפנימית שבו.
יהי רצון, שמכוח הדלקת הנרות בשמונת ימי החנוכה נזכה לאורה גדולה- ״לאור חדש על ציון תאיר״ ולגאולה קרובה במהרה בימנו אמן!
נשמח לביקורך בימי החג!
ראי זו כהזמנה אישית.
ביתנו הקט נמצא ברחוב סירקיס 6, קרית משה ירושלים ( מאחורי ישיבת מרכז הרב בבנין שהיה גר ר׳ אברום שפירא זצ׳ל)
שלך
יפה מגנס

חשון תשע"ה
לך!
חלף לו חודש מרחשוון, ועומדים אנו בפתחו של חודש כסלו- חודש האור.
בחודש החולף זכינו מתוך סייעתא דשמיא למצוא את חלקנו במכללה ולהיות מאושרים בחלק זה.
על הפסוק בפרשת תולדות שנקרא השבוע: ״ויתן לך מטל השמיים״(בראשית כז, כח)שואל הכלי יקר מדוע הפסוק נפתח עם ו החיבור ״ויתן״ ולא יתן? תשובתו- אחרי שהאדם יתן את כל אשר בכוחו לעבודת ה׳ יתברך ,אז גם ה׳ יתן לאדם מאוצרו הטוב.
וזהו לשונו:״למי שיתעסק באמת ובאמונה ישלם ה׳ עזרו מקודש״.
נישא תפילה, שנזכה הכלל והפרט להתברך בשפע של ברכות ובשפע של אור ממקור החיים.
זו ההזדמנות להודות לך על המפגש המעצים עמכן בשיעור ביום ג׳, ועל הדיאלוג האישי בינינו שמצמיח אותי.
שלך
יפה מגנס

תשרי תשע"ה
לך!
חלף לו חודש מרחשוון, ועומדים אנו בפתחו של חודש כסלו- חודש האור.
בחודש החולף זכינו מתוך סייעתא דשמיא למצוא את חלקנו במכללה ולהיות מאושרים בחלק זה.
על הפסוק בפרשת תולדות שנקרא השבוע: ״ויתן לך מטל השמיים״(בראשית כז, כח)שואל הכלי יקר מדוע הפסוק נפתח עם ו החיבור ״ויתן״ ולא יתן? תשובתו- אחרי שהאדם יתן את כל אשר בכוחו לעבודת ה׳ יתברך ,אז גם ה׳ יתן לאדם מאוצרו הטוב.
וזהו לשונו:״למי שיתעסק באמת ובאמונה ישלם ה׳ עזרו מקודש״.
נישא תפילה, שנזכה הכלל והפרט להתברך בשפע של ברכות ובשפע של אור ממקור החיים.
זו ההזדמנות להודות לך על המפגש המעצים עמכן בשיעור ביום ג׳, ועל הדיאלוג האישי בינינו שמצמיח אותי.
שלך
יפה מגנס

צור קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze
כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה
לדרכי הגעה >>
טלפון

02-6750911

עברית Francais English

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2020

תובענה ייצוגית

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים