כנס תל חי לפדגוגיה והוראה באקדמיה

קול קורא להגשת מאמרים

 

כנס תל חי לפדגוגיה והוראה באקדמיה קול קורא להגשת מאמרים בשנים האחרונות, ההשכלה הגבוהה עוברת שינוי פרדיגמה. התפתחות זו, המונעת על ידי התפתחות טכנולוגית מהירה, גיוון דמוגרפיה של סטודנטים ותיאוריות פדגוגיות משתנות, מציבה אתגרים משמעותיים לשיטות ההוראה המסורתיות באקדמיה. הופעתה של למידה מרחוק, הנחיצות של פדגוגיה מכילה והחשיבות של טיפוח חשיבה ביקורתית אצל הסטודנטים הדגישו את הצורך בהערכה מקיפה ומחודשת של האופן שבו אנו ניגשים להוראה בהשכלה הגבוהה. יתרה מכך, תקופת הקורונה ואף ביתר שאת, האירועים הביטחוניים שלאחר  ,7.10.23האיצו שינויים אלו, והדגישה את הצורך הדחוף באסטרטגיות הוראה מסתגלות, גמישות וחדשניות . כנס זה יעסוק באתגרים שנוצרו בעקבות שינויים אלה, זאת במטרה לפתח אסטרטגיות יעילות לניווט המוסדות להשכלה גבוהה במציאות החדשה שנוצרה. כנס כזה יצטרף ויתרום לעיצוב עתיד ההשכלה הגבוהה ובהבטחת הרלוונטיות והיעילות שלה בעולם המתפתח במהירות. כנס מסוג זה מציע הזדמנות למרצים, חוקרים וקובעי מדיניות לשתף פעולה, לחלוק תובנות ולפתח אסטרטגיות יעילות בעת הזו ובעתיד לבוא. נושאי הכנס: הכנס יעסוק בנושאים הבאים, אך תישקל קבלת הצעות להצגת נושאים קשורים שאינם מופיעים ברשימה: • אסטרטגיות בהוראה ולמידה ברמת המאקרו באקדמיה • מודלים לעבודה של היחידות לקידום הוראה • מודלים ארגוניים לפיתוח והכשרת סגל המרצים • מרצה מלמד- מרצה חוקר: דרכים לגישור על הפער • טכנולוגיה באקדמיה - מקומם של המחקר וההוראה הדיגיטלית • שילוב  AIבהוראה אקדמית • האקדמיה בעתיד – בין תואר ארוך טווח להכשרה קצרת מועד • האתגר הפדגוגיה בהפעלת מרחבי לימוד – פני הקמפוס העתידי • הדגמה של שיתופי פעולה לקידום הוראה באקדמיה- בין מוסדות אקדמיים למוסדות שאינם אקדמיים • שילוב אסטרטגיות להתמודדות עם הוראה בחירום

 

אנו מזמינים הגשת הצעות מסוגים של: הרצאות למושבים – המאפשרות עיסוק בתחומים של "אסטרטגיות התמודדות עם אתגרים בהוראה אקדמית." מושב יהיה מורכב מ- 3-4הרצאות של  15דקות כל אחת. מבנה ההצעות: הרצאות למושבים: תקציר מנהלים באורך של עד  400מילים, המתאר את עיקרי התפיסה או המחקר (ניתן לצרף מעבר לכתוב גם תרשימים וטבלאות.) להגשות בעברית יש לצרף כותרת ותקציר באנגלית באורך עד  250מילים. על ההגשה לכלול בנוסף, תקציר קורות חיים של המציג (.)Biodata ההצעות יבחנו על פי מידת הרלוונטיות לנושאי הכנס, חדשנות ההצעה, השפעה ותרומה להתפתחות תחום ההוראה והלמידה באקדמיה ובהירות ההצגה. את ההצעות יש לשלוח למייל: zafitl@telhai.ac.il לוח זמנים: המועד האחרון למשלוח הצעות: 15.2.2024 הודעה על קבלת הצעה לכנס: 28.2.24 כנס תל חי להוראה באקדמיה: 9.4.24 ועדת היגוי: • פרופ' שרה גורי רוזנבליט – האונ' הפתוחה • פרופ' ניצה דוידוביץ – אוניברסיטת אריאל • פרופ' רוני לידור – המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט • ד"ר איל וייסבליט – המכללה האקדמית תל חי • דר' אורנה לוין – המכללה האקדמית אחווה • דר' יפעת לינדר – המכללה האקדמית תל חי • גב' צפית לוקץ- המכללה האקדמית תל חי לפרטים נוספים וליצירת קשר: ayel