זמן חינוך - כתב עת לעיון ומחקר בישראל

קול קורא להגשת מאמרים

קול קורא להגשת מאמרים לגיליון מס' 10 )2024( גיליון מיוחד של כתב העת "זמן חינוך": חינוך בעת משבר זמן חינוך - כתב עת לעיון ומחקר בישראל עורכים: ד"ר יוסי יפה ופרופ' ליהוא זיסברג )עורך אורח( חוקרים יקרים, זמן חינוך הוא כתב עת אקדמי שפיט בחינוך המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה ונכלל ברשימת כתבי העת המתוקפת בעברית ובערבית המשרתת את מודל התקצוב של ות"ת. "זמן חינוך" ממפותח על ידי מאגרי המידע של הספריות האקדמיות המרכזי ות בישראל, לרבות מפתח חיפה. גיליונו הראשון של כתב העת ראה אור ב- ,2015 ומאז הוא מהווה במה אקדמית- מחקרית ב נושאים רחבים הקשורים לחינוך ול הוראה במדינת ישראל ובעולם. זהו כתב עת רב- תחומי בנושאי החינוך העוסק )אם כי לא מוגבל( בנושאים הכלליים הבאים: ייעוץ חינוכי- פסיכולוגי וחינוך מיוחד, תיאוריה ופרקטיקה חינוכיות, הוראת דיסציפלינות, מנהיגות חינוכית, מנהל החינוך והכשרת מורים, חינוך מתמטי והוראת החשבון /מתמטיקה, המדעים והאנגלית, פדגוגיות חדשניות בחינוך וחינוך לגיל הרך. "זמן חינוך ", כתב עת שפיט לעיון ולמחקר בחינוך, מציין עשור לייסודו בג יליון מיוחד ומזמין מחברות ומחברים, חוקרות וחוקרים, להציע מאמרים אמפיריים, איכותניים וכמותיים כאחד, לרבות studies case וסיכומי מחקרי שדה, העוסקים בנושא הבוער ביותר במציאות הנוכחית בה אנו נדרשים לחנך, ללמד ולטפל: חינוך בעת משבר המלחמה. המציאות החדשה מאז ה 7 לאוקטובר השליכה את ישראל לא רק למלחמה עקובה מדם ורבת טלטלות, אלא למצבים שלא היינו מורגלים בהם מעולם – בני ובנות ערובה אזרחיים, הורים, אבות ואימהות במילואים הרחק מהקהילה ומהמשפחה, מפונים רבים מקהילות האם, ושינוי בתפיסה העצמית והלאומית שלנו את עצמנו כפרטים וכלאום. כל אלו מציבים אתגרים עצומים בפני פרטים וקהילות, אנשי מקצוע ואנשים מן השורה. הדבר נכון שבעתיים במסגרות חינוך האמורות לספק הבניה של מציאות ומסגרת נאותה התומכת בהתפתחות בריאה ומועילה – כיצד עושים זאת כאשר מסגרות והנחות בסיס מתמוטטות? עד כמה אנו מבינים את עוצמת השבר, המשבר והדינמיקות שלהם במגוון הקשרים – מחד, ומאידך – עד כמה אנו מבינים את מקורות החוסן שהביאו פרטים וקהילות רבות להתעלות מעל לרגעי המשבר ולפעול באופן הרואי, תוך הפגנת ערבות הדדית ועשייה מעל ומעבר. אנו מזמינים אתכם לתרום מהידע ומהתובנות שלכם בהקשרים מורכבים ומאתגרים אלו דרך שליחת מאמרים לפרסום במסגרת גיליון מיוחד זה. כתב העת ישקול מאמרים אמפיריים בעיקר מהתחומים הבאים )תחומים אחרים ישקלו לגופו של עניין - מומלץ ליצור קשר עם העורכים(: • התמודדות אישית, משפחתית וקהילתית עם משבר. • התמודדות מערכתית )במערכת החינוך, במשפחות ובקהילות( עם שינוי לא צפוי ומשבר. • פסיכולוגיה של משבר וחוסן במגוון הקשרים אישיים, קהילתיים וחינוכיים. • היערכות של מערכות חינוכיות, תמיכה בפרטים וקהילות לאור משבר. • דינמיקות ושינויים הקשורים להתמודדות משפחות וקהילות עם פינוי, פגיעה ובניה מחדש. • תגובות רגשיות והתנהגותיות לשינוי ולמשבר אצל י לדים בגילי בית הספר ותוכניות התערבות למקרים כאלה. התמודדות הורים וילדים במשפחה עם מצבי דחק ואי-וודאות שונים הקשורים בנסיבות המלחמה )למשל: פינוי מהבתים ומהסביבה הטבעית, ריחוק מההורים ומהמשפחה, אובדן ושכול, איום הטילים וכו'(. • אוכלוסיות מיוחדות ומגוונות צרכים בעת משבר – החל ממיפוי צרכים ועד בחינה והצגה של אסטרטגיות התערבות מול אוכלוסיות אלה. • התמודדות אנשי ונשות חינוך בכל הדרגים וההקשרים עם משבר ומתן מענה לצרכי הלומדים בעת משבר. • השפעת משבר המלחמה על תפקודים חינוכיים/לימודיים, רגשיים וחברתיים בקרב תלמידים עם ובלי צרכים מיוחדים. מאמרים )עד 6000 מילים, בפורמט APA בגרסה 7( יועברו לשיפוט עמיתים עיוור )review Peer). כותבים יידרשו לבצע תיקונים לאור ההערות שיתקבלו מהקוראים הביקורתיים, עד שיימצאו המאמרים בשלים לפרסום. יש לשלוח את המאמרים לרכזת כתב העת, גב' עירית אזולאי, irita@telhai.ac.il :בכתובת מאמרים יתקבלו עד תאריך 1.7.2024 נשמח לענות לשאלות, או הבהרות. מערכת כתב העת והעורכים: ד"ר יוסי יפה ופרופ' ליהוא זיסברג )ראו הנחיות למחברים בעמוד הבא(זמן חינוך יוצא לאור ככתב עת אקדמי שפיט אחת לשנה. המאמרים שיוגשו לכתב-העת יעברו תהליך הערכה קפדני (review peer (על ידי 1-3 סוקרים מומחים מתחומי דעת רלוונטיים, וכן עריכה לשונית מקצועית. להלן תקציר ההנחיות למחברים: .1 מערכת כתב העת תשקול לפרסם מאמרים שלא פורסמו ו/או לא הוגשו לפרסום בבמה אקדמית אחרת בשפה העברית. .2 יש להגיש את המאמרים בעברית ובאורך כולל של א יעלה על 6000 מילים )לרבות, תקציר, טבלאות/לוחות ומקורות(. .3 המאמר יוגש למערכת כתב- העת בפורמט וורד )שוליים של כ2.5- ס"מ מכל צד, מספ ור של העמודים( ללא פרטי המחברים. .4 על המחבר/ים להגיש את כתב היד בהתאם לכללים המפורטים במדריך הפרסום של APA במהדורתו השביעית )2020 ,APA). .5 להגשת המאמר יש לצרף קובץ נפרד עם פרטים מזהים של החוקרים )בעברית ובאנגלית(, לרבות שיוך אקדמי ו פרטי התקשרות. לקובץ זה יש להוסיף תקציר ביוגרפי מקצועי/אקדמי בעברית של כל המחברים. .6 המאמר המוגש יכלול גם כותרת ותקציר בעברית )בגוף המאמר( ובאנגלית )בקובץ נפרד(, לרבות כותרת מקוצרת למאמר ותארנים )מילות מפתח( בשתי השפות. .7 לוחות ותרשימים יש לכלול הן בגוף המאמר והן בקובץ נפרד. לתשומת ליבם של החוקרים , מאמרים שיוגשו למערכת זמן חינוך באופן שאינו תואם את ההנחיות הנ"ל יוחזרו למחבריהם ללא שיפוט. זמן חינוך הוא כתב עת אקדמי שפיט הרואה אור בהוצאת מכללת תל- חי. מאמרים לקראת פרסום בגיליונו העשירי יש להגיש עד ה1- ביולי 2024 לכתובת : il.ac.telhai@irita  בברכה, ד"ר יוסי יפה – עורך.